Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıdaki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Şakayık Sokak No:62 Daire:8 Kat:3 34365 Nişantaşı, Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU
 

Mind2Biz Twitter'da

TarihTweet
28 Mart 2016 Finans Yatırım, kontrollü sözleşme yönetimi projesi için @Mind2Biz 'i seçti. Detaylı bilgi
19 Ocak 2016 Vakıf Katılım Bankası, süreç modelleme projesi için Mind2Biz ve Casewise Modeler'ı seçti. Detaylı bilgi
11 Ocak 2016 Mind2Biz 16 yaşında! Detaylar
17 Aralık 2015 Casewise evolve ile kurumsal mimari ve süreç modellerinizi sosyal teknolojilerle işbirliğine açın. Detaylı bilgi
17 Aralık 2015 Casewise evolve işgücünüzün sahip olduğu operasyonel uzmanlık ve duygusal zeka kapasitesini harekete geçirir. Detaylı bilgi
17 Aralık 2015 Casewise evolve ile kurumsal mimaride evrim zamanı! Detaylı bilgi
9 Aralık 2015 Cigna Finans Emeklilik'te süreç geliştirme projesi kapsamında tazminat süreçlerinin 2.faz çalışmaları başlatıldı. Detaylı bilgi
13 Ekim 2015 Opentext eDOCS DM10 versiyonunun tanıtımı pek yakında tüm kullanıcılarımıza yapılacak ve versiyon geçişleri sağlanacaktır
12 Ekim 2015 Destek faaliyetlerimiz çok yakında emakinapp ile hazırlanacak olan yeni “Destek Uygulaması” ile takip edilebilecek.
06 Ekim 2015 İETT kurumsal mimari modelleme projesi tamamlandı.İş, uygulama, veri tabanı ve ilişkilerinin modellendiği projede Casewise Modeler kullanıldı
15 Eylül 2015 Kurumsal İçerik Yönetimi Kurum Kültürü Haline Gelmeli. Detaylı bilgi
14 Eylül 2015 Kurumsal mimari, süreç modelleme uygulaması Casewise Suite 2015 yeni sürüm yayınlandı. Detaylı bilgi
01 Eylül 2015 Anadolu Hayat Emeklilik, Casewise Suite 2015 sürümüne geçiş çalışması başlattı. Sonrasında yeni web platformu olan Evolve ürününe geçiş planı yapılması hedeflendi.
01 Eylül 2015 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi doküman yönetimini Open Text eDocs ile geliştirdi. Detay için tıklayın
12 Ağustos 2015 Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), İş Süreçleri Yönetimi Projesi için emakin Süreç Tabanlı Uygulama Geliştirme Platformu ve Mind2Biz'i seçti. Detaylı bilgi
27 Temmuz 2015 Mind2Biz, Türkiye’nin en büyük ilk 500 bilişim şirketinin sıralandığı “Bilişim 500” araştırmasındaki yerini bu sene de korumuştur.
01 Temmuz 2015 İETT Kurumsal Mimari yönetimi projesinde Mind2Biz ve Casewise Corporate Modeler ürünü ile çalışma kararı aldı. Detaylı bilgi
14 Mayıs 2015 Casewise 20-21 Mayıs 2015’te Londra’da Gartner Enterprise Architecture Summit’e Platin Sponsor olarak katılıyor
14 Mayıs 2015 ACTECON Danışmanlık, doküman yönetimi projesini gerçekleştirmek üzere Mind2Biz'in OpenText eDOCS DM çözümünü tercih etti
17 Nisan 2015 Hukuk Bürolarının "Geleceğe-Hazır" iş modeli nasıl olmalı? konulu bir etkinlik düzenliyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
17 Nisan 2015 Hukuk Bürolarının "Geleceğe-Hazır" iş modeli nasıl olmalı? konulu etkinliğimize katılım için tıklayınız
06 Mart 2015 YazıcıLegal Hukuk Bürosu, dünyanın lider doküman karşılaştırma uygulaması olan DocsCorp compareDocs yazılımını ve Mind2Biz ile çalışmayı seçti. Detaylı bilgi
17 Şubat 2015 Arıkan Partners, doküman yönetimi konusunda Mind2Biz’i ve OpenText eDOCS DM Doküman Yönetim Sistemi çözümlerini seçti.
17 Şubat 2015 Fırat&İzgi Avukatlık Ortaklığı, doküman yönetimi projesini gerçekleştirmek üzere Mind2Biz'i ve OpenText eDOCS DM çözümünü tercih etti.
4 Şubat 2015 DocsCorp, mobil kullanıcılar için meta veri yönetimi uygulaması cleanDocs Mobile'in yeni versiyonunu yayınladı. Detaylı bilgi
16 Ocak 2015 DocsCorp, dokümanlardaki metaveri risklerini yönetme yazılımı cleanDocs ile ilgili web eğitimi düzenliyor. Katılım ve detaylı bilgi içn tıklayınız
22 Aralık 2014 Mind2Biz ve 6Kare, geleneksel yeni yıl kutlamasında Galata Firuzende Restaurant'ta bir araya geldi. Detaylar
11 Aralık 2014 Mind2Biz, Süreç ve Kurumsal Mimari Eğitimi 10 Aralık 2014'te Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirildi. Detaylı bilgi
10 Aralık 2014 Perakende sektörünün devlerinden A101, iş süreçlerinin yönetimi için Mind2Biz 'i seçti. Detaylı bilgi
10 Aralık 2014 Anadolu Sigorta, “Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme” eğitimi konusunda Mind2Biz'i seçti. Detaylı bilgi
18 Kasım 2014 Mind2Biz, Süreç ve Kurumsal Mimari eğitimi düzenliyor. Ücretsiz katılım ve detaylı bilgi için tıklayınız
29 Eylül 2014 Opentext eDOCS DM 10 yayınlandı. Detaylı bilgi
30 Mayıs 2014 Mind2Biz Süreç ve Kurumsal Mimari eğitimi 28 05 2014 tarihinde Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirildi. Detaylı bilgi
22 Mayıs 2014 Hatırlatma: Süreç ve Kurumsal Mimari Eğitimi 28 Mayıs 2014 tarihinde Point Hotel Barbaros'ta düzenlenecektir. Detaylı bilgi
12 Mayıs 2014 Gartner Enterprise Architecture Summit 21 - 22 Mayıs 2014 | Londra'da gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için tıklayınız.
12 Mayıs 2014 Mind2Biz, 28 Mayıs 2014'te Süreç ve Kurumsal Mimari eğitimi düzenliyor. Ücretsiz eğitime katılım ve detaylar için tıklayınız
24 Nisan 2014 Casewise Suite 2013 ile kullanılan yayın aracının son sürümü Corporate Publisher 2013 SR1 yayınlandı.
18 Nisan 2014 DocsCorp, proje-merkezli PDF yönetim uygulamasının yeni versiyonu pdfDocs 4’ü yayınladığını duyurdu. Detaylı bilgi için tıklayınız.
01 Nisan 2014 EuroCross (AGIS) Türkiye’de asistan hizmetlerine yönelik yapılanma ile ilgili sistem analiz ve tasarım hizmetlerimiz başladı.
18 Şubat 2014 Mind2Biz, 14 Şubat’ta Anadolu Hayat Emeklilik bünyesinde “Kurumsal Mimari – Temel Kavramlar” eğitimi gerçekleştirdi.
18 Şubat 2014 Casewise, Kurumsal Mimari alanında dünya genelinde lider sağlayıcı olarak 25. yılını kutluyor.
14 Şubat 2014 Sofra Grubu iş süreçleri yönetimi projesi kapsamında Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünde bitirme tezi verildi.
04 Şubat 2014 Casewise Suite 2013 kapsamında Publisher desteği için “Casewise Publisher 2013” yayınlandı.
04 Şubat 2014 Casewise Suite 2013 versiyonu yayınlandı. Artık “Publisher” suite içinde yer almıyor.
30 Ocak 2014 Cigna Finans, iş süreçleri yönetimi için Mind2Biz ve Emakin çözümünü tercih etti. Detaylı bilgi için tıklayınız
20 Ocak 2014 OpenText, kurumsal bilgi yönetimi (EIM) alanındaki liderliğini GXS firmasını satın alarak güçlendirdi. Detaylar için tıklayınız
18 Kasım 2013 Mind2Biz, yeni adresine taşındı. Adres bilgilerimiz için tıklayınız:
22 Ekim 2013 Casewise Evolve kullanıcı görüşleri için tıklayınız:
22 Ekim 2013 RadicatiGroup, OpenText'i ECM Sektöründe lider olarak değerlendirdi. Ayrıntılı bilgi
22 Ekim 2013 OpenText, Gartner 2013 Magic Quadrant'ta Kurumsal İçerik Yönetimi ECM alanında lider olarak konumlandırıldı. Detaylı bilgi
30 Eylül 2013 eDOCS DM artık MAC ile de uyumlu; DM Extension for Mac 1.0 yayınlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
17 Eylül 2013 Casewise evolve ile Kurumsal Mimari evrim geçiriyor. Demo için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız
10 Eylül 2013 Mind2Biz, 19 Eylül 2013 tarihinde Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi düzenliyor. Katılım için tıklayınız.
19 Ağustos 2013 OpenText, BPM ve Case Management özelliklerini geliştirmek için lider BPMS and PaaS yazılım sağlayıcısı Cordys'i satın aldığını açıkladı.
16 Ağustos 2013 Casewise Evolve, User's Group etkinliği 18 Eylül'de Londra'da. Detaylı bilgi için tıklayınız.
12 Ağustos 2013 OpenText, ICCMSolutions satınalması gerçekleşti. Yeni süreç uygulaması OpenText Assure for ITSM' yi yayınladı.
29 Temmuz 2013 Casewise'ın hukuk sektörüne yönelik yayınladığı, profesyonel geliri artırma konusunu işleyen yayınına erişim için tıklayınız..
23 Temmuz 2013 Casewise "Ready for retail revival" konulu whitepaper'ı yayınladı."Bankalar için kar artışı her zamankinden daha zor. Whitepaper'ı indirmek için tıklayınız.
01 Temmuz 2013 Casewise Corporate Modeler Suite 2011.4 yayınlandı
25 Haziran 2013 Mind2Biz Informatics, ilk 500 bilişim firması arasındaki yerini bu sene de korudu
24 Haziran 2013 Hukuk sektöründe doküman ve dosya yönetimi : “Switch Forward to OpenText Legal Solutions” Detaylar için tıklayınız
24 Haziran 2013 Mind2Biz kurumsal mimari ve Casewise ürünlerinin kurumsal mimaride kullanımı ile ilgili eğitimler düzenliyor
24 Haziran 2013 OpenText CEO'su Mark Barrenechea, kurumsal bilgi yönetimi ve son teknolojiler konusundaki gözlemlerini paylaştı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
24 Haziran 2013 Casewise, veri yönetim ve veri modelleme uzmanı #Sandhill ile yeni bir ortaklık anlaşmasına vardığını duyurdu.
12 Haziran 2013 Mind2Biz, teknik destek sistemini güncelliyor. Teknik destek erişim bilgileri hakkında bilgi için tıklayınız.
10 Haziran 2013 Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı yangın felaketinin ardından Casewise, merkez ofisini Londra'ya taşıdı. Detaylı bilgi
27 Mayıs 2013 DocsCorp, yeni ürün güncellemelerini bir web semineri ile tanıtıyor. Detaylı bilgi ve katılım için tıklayınız
22 Mayıs 2013 Boğaziçi Dergisi Mayıs 2013 sayısında yer alan Kurumsal Mimari ve Süreç İnovasyonu başlıklı yayınımıza ulaşmak için tıklayınız
21 Mayıs 2013 Casewise, CA Technologies ile kurumların karar alma süreçlerini kolaylaştıracak OEM anlaşmasını imzaladı. Detaylı bilgi için tıklayınız
21 Mayıs 2013 eTOM’un resmi destekçisi Casewise, TMForum Management World’de uçtan-uca süreçlerin yönetimini anlattı.
21 Mayıs 2013 Casewise, Londra’da “Gartner Enterprise Architecture Summit 2013” de platin sponsor olarak yer aldı.
24 Nisan 2013 Hukuk sektörüne yönelik çözümlerimizi tanıtıyoruz. Ücretsiz etkinliğimize katılım için tıklayınız.
07 Mayıs 2013 Casewise, Gartner’ın Londra’daki Kurumsal Mimari kongresinde Platin Sponsor olarak yer alıyor. Detaylı bilgi
24 Nisan 2013 Boden Hukuk, Mind2Biz hukuk çözümlerini Mayıs başı itibariyle devreye alıyor
06 Mayıs 2013 OpenText, eDOCS DM çevresinde geliştirdiği yeni çözümlerini tanıttığı web seminerinin kaydını yayınladı. Detaylı bilgi için tıklayınız
24 Nisan 2013 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, doküman yönetimini OpenText eDOCS ile geliştiriyor. Ayrıntılı bilgi
19 Nisan 2013 OpenText, eDOCS DM çevresinde geliştirdiği yeni çözümlerini bir web semineri ile tanıtıyor. Katılım için tıklayınız
09 Nisan 2013 Mind2Biz, BTHaber'de.'Doküman yönetimi çözümleri mobiliteye ayak uydurdu'
08 Nisan 2013 İş ortağımız 6Kare kurumsal web sitesini yeniledi.
07 Mayıs 2013 Mind2Biz, Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi düzenliyor. Katılım için tıklayınız.
28 Mart 2013 Mind2Biz, "Kurumsal Mimari'ye Genel Bakış" konulu eğitim programı düzenliyor. Ayrıntılı Bilgi
28 Mart 2013 Mind2Biz'den yeni bir eğitim programı: "Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme" Ayrıntılı Bilgi
28 Mart 2013 Mind2Biz, "İş Süreçleri Analizi ve Modelleme'ye Genel Bakış" konulu yeni bir eğitim programı sunuyor. Ayrıntılı Bilgi
28 Mart 2013 Mind2Biz'den uzmanlara özgü yeni eğitim "İş Süreçleri Analizi ve Modelleme Uygulamalarında Projelendirme". Ayrıntılı Bilgi
26 Mart 2013 Dünya lideri CompassGroup firması Türkiye lideri Sofra, İş Süreçleri Yönetimi (BPM) çalışmalarına Mind2Biz ile başladı.
26 Mart 2013 Boden Hukuk, Mind2Biz in hukuk sektörüne yönelik çözümlerini kullanma kararı aldı.
21 Şubat 2013 Mind2Biz Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi 21 Şubat 2013'te gerçekleştirilecek. Katılım için tıklayınız
12 Şubat 2013 Mind2Biz ve 6Kare'nin sponsorluğunu yaptığı BTHaber Platform 'Bulut Bilişim ve Büyük Veri' Etkinliği 12 02 2013'de gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
30 Ocak 2013 uygulamasının  entegrasyonu gerçekleştirildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
28 Ocak 2013 OpenText Tempo Box ve OpenText eDOCS DM şimdi Windows 8 ile uyumlu. Detaylı bilgi
08 Ocak 2013 Casewise Corporate Modeler ürününde performansa yönelik 2011.3 versiyonunu yayınladı.
08 Ocak 2013 Burgan Yatırım, Kurumsal İçerik ve Süreç Yönetimi projesini Mind2Biz ile bir ayda tamamlamayı hedefliyor. Ayrıntılı bilgi
25 Aralık 2012 Mind2Biz ve 6Kare, işbirliklerini Point Hotel Barbaros'ta düzenlenen bir kokteyl ile kutladı. Mind2Biz ve 6Kare, işbirliklerini bir kokteyl ile kutladı, Aralık 2012
24 Aralık 2012 Köksal Avukatlık Ortaklığı, Mind2Biz ile ResourceTrack çalışmasına OpenText eDOCS DM ürününü ekledi. Ayrıntılı bilgi
24 Aralık 2012 Kuveyt Türk Katılım Bankası, Casewise Corporate Modeler kullanımını yeni lisanslarla genişletti.
21 Aralık 2012 Burgan Yatırım, Kurumsal İçerik ve Süreç Yönetiminde OpenText Metastorm BPM ve eDOCS DM ürünleri ve Mind2Biz ile çalışmayı seçti. Ayrıntılı Bilgi
10 Aralık 2012 Casewise Simulator ile süreç simülasyonu artık kolay.
10 Aralık 2012 Casewise Kurumsal Süreç Modelleme aracı “Corporate Modeler Suite Evaluation Version" uygulamasını ücretsiz deneyin.
03 Aralık 2012 Yazıcı Hukuk'ta eDOCS DM implementasyon çalışmaları başlatıldı.
20 Kasım 2012 DocsCorp yeni nesil proje odaklı PDF yönetim aracını yayınladı. Ayrıntılı Bilgi
20 Kasım 2012 OpenText Enterprise World 2012 tamamlandı. Ayrıntılı bilgi
20 Kasım 2012 Casewise, Kurumsal Mimari alanında Gartner Magic Quadrant’da yine lider. Ayrıntılı bilgi
14 Kasım 2012 MetLife, Casewise Corporate Modeler üzerinde meta model danışmanlığı çalışmaları başlatıldı.
14 Kasım 2012 MetLife, Casewise Corporate Modeler modelleme ve sistem yönetim eğitimlerini Mind2Biz ile tamamladı.
14 Kasım 2012 MetLife, Casewise Corporate Modeler üzerinde meta model danışmanlığı çalışmaları başlatıldı.
07 Kasım 2012 Mind2Biz Ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitim semineri, Taksim Midtown Hotel'de gerçekleştirildi. Mind2Biz ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitim semineri düzenledi, Kasım 2012
30 Ekim 2012 , 06 Kasım 2012 tarihinde ücretsiz Corporate Modeler eğitimi düzenliyor. Katılım için
22 Ekim 2012 Yazıcı Hukuk Bürosu, OpenText eDOCS DM çözümü için Mind2Biz ’i seçti.
16 Ekim 2012 Mind2Biz hukuk sektörüne yönelik çözümlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Ayrıntılı bilgi ve katılım için
16 Ekim 2012 docsCorp ürünleri, tanıtım broşürleri ile birlikte Mind2Biz websitesinde yayında. Ayrıntılı bilgi
02 Ekim 2012 Casewise Modeler – Süreç modelleme ve kurumsal mimari konuları için Casewise'ın blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
24 Eylül 2012 “Casewise Global Summit” optimize2012 bu hafta gerçekleştiriliyor.
1 Haziran 2012 Geç kalmayın,kayıt için son gün 1 Haziran, 07.06.2012 Mind2Biz&OpenText Kurumsal İçerik Yönetimi Gününe Davetlisiniz
16 Mayıs 2012 Depolamak Yetmez,İçeriği İşler Hale Getirin! 07.06.2012 Mind2Biz&OpenText Kurumsal İçerik Yönetimi Gününe Davetlisiniz
15 Mayıs 2012 Ocak - Nisan 2012 faaliyetlerimiz ile ilgili bültenimiz yayınladı. 
2 Mayıs 2012 ResourceTrack versiyon tarihçesi burada. Her sürümde gelen yeni özellikleri izlemek için tıklayınız.
2 Mayıs 2012 Mind2Biz tarafından geliştirilen ResourceTrack yeni sürümü 3.5 CU2 ile yeni özellikler sunuyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2 Mayıs 2012 Mind2Biz, 03 Mayıs 2012 tarihinde ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitimi düzenliyor. Bilgi ve katılım için tıklayınız.
30 Nisan 2012 Mind2Biz, 03 Mayıs 2012 tarihinde ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitimi düzenliyor. Bilgi ve katılım için tıklayınız.
19 Nisan 2012 OpenText Email Filing eDOCS Edition 4.0 versiyonu çıktı. Ürün ile ilgili bilgi için tıklayınız.
19 Nisan 2012 Workshare PDF Professional Plus! 2.0 versiyonu çıktı. Microsoft SharePoint 2010 ile entegrasyonu içeriyor. 
10 Nisan 2012 Casewise CEO Alexandre Wentzo, 2011 yılı performansını değerlendiriyor ve 2012 hedeflerini anlatıyor. Detaylar için tıklayınız.
6 Nisan 2012 Mind2Biz, 03 Mayıs 2012 tarihinde ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitimi düzenliyor. Bilgi ve katılım için tıklayınız.
26 Mart 2012 Mind2Biz FinansInvest'te operasyonel süreçleri Metastorm BPM (OpenText) ortamına taşıyor
26 Mart 2012 Metastorm BPM, Mind2Biz ile Türkiye'de... Mind2Biz signed a new aggrement to represent Metastorm BPM (OpenText) in Turkey
05 Mart 2012 Mind2Biz, 22 03 2012'de "Kurumsal İçerik Yönetimi Projelerinde Nasıl Başarılı Olunur?" konulu bir etkinlik düzenliyor.Katılım ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
22 Şubat 2012 Mind2Biz, Finans ve Sigortacılık sektöründe kurumsal mimari konulu bir web semineri düzenliyor. Bilgi ve katılım için tıklayınız.
17 Şubat 2012 Mind2Biz Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi 16 Şubat 2012 tarihinde Taksim Midtown Hotel'de gerçekleştirildi. Mind2Biz ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitim semineri düzenledi, Şubat 2012
13 Şubat 2012 Mind2Biz, 16 Şubat 2012 tarihinde ücretsiz Casewise Corporate Modeler ürün eğitimi düzenliyor. Ayrıntılı ilgi ve katılım için tıklayınız
06 Şubat 2012 Mind2Biz, 09 Şubat 2012 'de hukuk sektörüne yönelik çözümlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Katılım için tıklayınız
03 Şubat 2012 Mind2Biz Ocak 2012 bülteni yayınlandı. Detay için tıklayınız.
24 Ocak 2012 23-27 Ocak 2012 tarihlerinde Londra'da düzenlenen Casewise Partners Day programına katılıyoruz. Detaylı bilgi için Mind2Biz, Casewise Partners Day programına katılıyor
23 Ocak 2012 Mind2Biz, 16 Şubat 2012 tarihinde ücretsiz Casewise Corporate Modeler ürün eğitimi düzenliyor. Ayrıntılı ilgi ve katılım için tıklayınız
23 Ocak 2012 Köksal Avukatlık Ortaklığı'nda, ResourceTrack implementasyonu ve eğitimleri tamamlanarak kullanıma alındı.
16 Ocak 2012 Casewise, Kurumsal Mimari Araçlar alanında Gartner Magic Quadrant’ta lider olarak gösterildi. Ayrıntılı bilgi
12 Ocak 2012 Mind2Biz tarafından geliştirilen ResourceTrack, yeni sürümü 3.5 GA ile daha kapsamlı hale getirildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
10 Ocak 2012 Mind2Biz, 09 Şubat 2012 'de hukuk sektörüne yönelik çözümlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Katılım için tıklayınız
04 Ocak 2012 Kofax Express ürün tanıtımı Türkçe videoları sitemize eklenmiştir. Erişim için tıklayınız
28 Aralık 2011 OpenText Wireless DMS for eDOCs çözümü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
16 Aralık 2011 Mind2Biz in BTHaber Dergisi Bilgi ve Doküman Yönetimi dosyasında yer alan yayınına erişmek için tıklayınız.
12 Aralık 2011 Mind2Biz web sitesi yeni görünümüne kavuştu. Siteyi ziyaret etmek için tıklayınız.
05 Aralık 2011 Anadolu Hayat Emeklilik, Casewise Corporate Modeler çözümü için Mind2Biz'i tercih etti.
23 Kasım 2011 Mind2Biz Ücretsiz Casewise Corporate Modeler Eğitimi 23 Kasım 2011 tarihinde Taksim Midtown Hotel'de gerçekleştirildi.
23 Kasım 2011 7 Adımda kurumsal mimari. 7 Adım yaklaşımının amacı, her evrede sürecin farklı değerlerini ortaya çıkartmaktır.
22 Kasım 2011 En yaygın izlenen bilişim teknolojileri yayını BTHaber, Mind2Biz ResourceTrack ürünü ve ürün stratejilerini yayınladı
21 Kasım 2011 Casewise çözümleri Gartner Magic Quadrant – Enterprise Architecture konusunda artan puanı ile yeniden lider kategoride
21 Kasım 2011 Güner Hukuk’ta OpenText eDOCS DM 5.3 sistemi ile 70000’e yakın eski doküman tüm anahtar arama bilgileri de korunarak yeni sisteme aktarıldı.
11 Kasım 2011 #Mind2Biz, 23 Kasım 2011 tarihinde Ücretsiz #Casewise Corporate Modeler Eğitim'i düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi
31 Ekim 2011 Güner Hukuk’da #OpenText eDOCS DM değerlendirme çalışmaları tamamlanarak proje başlatıldı.
26 Eylül 2011 Sigorta Sektöründe Süreç ve Uyum Yönetimi Yazılımı Casewise Corporate Modeler Eğitim Semineri 06 Ekim 2011'de yapılıyor.
26 Eylül 2011 Casewise'ın kurumsal süreç yönetimi ve kurumsal mimari iletişim aracı #Casewise Communicator hakkında ayrıntılı bilgi
26 Eylül 2011 Kofax Express'in yeni versiyonu 3.0'ın tanıtım webinarına katılım için tıklayınız.
26 Eylül 2011 Mind2Biz, hukuk sektörüne yönelik çözümlerini 21 Eylül 2011 tarihinde düzenlediği bir etkinlikle tanıttı.
14 Eylül 2011 #OpenText, çözümlerine e-öğrenme özelliği kazandıran Operitel Corporation'ı satın aldı.
14 Eylül 2011 #OpenText ECM Suite, KMWorld dergisi tarafından 2011 yılının "Trend Belirleyen Ürünü" olarak adlandırıldı.
07 Eylül 2011 Hukuk sektörüne yönelik çözümlerimizi tanıtacağımız toplantı 21 09 2011'de gerçekleşecektir. Katılım için tıklayınız.
23 Ağustos 2011 OpenText Reports Fourth Quarter and Fiscal Year-End 2011 Financial Results
23 Ağustos 2011 Finans Leasing, Mind2Biz SmartScan ve diğer DM add-on güncellemeleri Eylül ayı içinde gerçekleştirilecektir.
23 Ağustos 2011 Finans Leasing, DM 5.3 sürüm artışı, Leasing uygulama entegrasyon yenilemesi Eylül ayı içinde gerçekleştirilecektir.
23 Ağustos 2011 #Mind2Biz Kurumsal Mimari Web Semineri - 25 Ağustos 2011
01 Ağustos 2011 Casewise.com yenilendi.
01 Ağustos 2011 OpenText, dünyanın önde gelen kurumsal süreç yönetim (BPM) yazılımı üreticilerinden Global 360 firmasını bünyesine kattı.
01 Ağustos 2011 OpenText, VML (www.vml.com) ile işbirliği yaparak müşteri deneyim yönetiminde yeni bir vizyon sunuyor.
19 Temmuz 2011 Mind2Biz'in #ITNetwork Dergisi 'Doküman Yönetimi" dosyasında yer alan yazısının tam metnine erişim için tıklayınız.
06 Temmuz 2011 Kofax'ın Zonal OCR özelliğini tanıtan videoya erişim için tıklayınız.
05 Temmuz 2011 28.06.2011 tarihinde Mind2Biz tarafından düzenlenen "Kurumsal İçerik Yönetimi" konulu web seminerini indirmek için
05 Temmuz 2011 #Casewise yeni ürünü olan akıllı doküman oluşturma platformu Communicator4Word'ü yayınladı. Ayrıntılı bilgi
27 Haziran 2011 Davutoğlu Avukatlık Bürosu, eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 ve ResourceTrack zaman ve masraf takip uygulamasının 3.0 sürümüne geçti.
27 Haziran 2011 #Casewise Corporate Modeler 2011.1 versiyon eğitimleri başlatılmıştır.
27 Haziran 2011 Kurumsal İçerik Yönetimi projelerinde nasıl başarılı olunur? konulu web semineri 28.06.2011 tarihinde yapılacaktır.
20 Haziran 2011 Dokümanlarda metadata riskleri
14 Haziran 2011 Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı, eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 sürümüne geçti.
14 Haziran 2011 #Casewise Corporate Modeler 2011.1 versiyonu kullanıma alındı.
07 Haziran 2011 16 Haziran 2011 tarihinde Mind2Biz tarafından ücretsiz Casewise Corporate Modeler eğitim semineri düzenlenecektir.
06 Haziran 2011 Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı, eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 sürümüne geçiş çalışmaları başlatıldı.
06 Haziran 2011 Moroğlu Arseven Ortak Avukatlık Bürosu, “Mind2Biz-eDOCS DM User Activity Report” ürününü kullanıma aldı.
30 Mayıs 2011 Moroğlu Arseven Ortak Avukatlık Bürosu, eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 sürümünü geçti.
30 Mayıs 2011 Moroğlu Arseven Ortak Avukatlık Bürosu, ResourceTrack zaman ve masraf takip uygulamasının 3.0 sürümünü kullanıma aldı.
30 Mayıs 2011 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Corporate Modeler 2011.1 versiyon geçişi testleri tamamladı.
23 Mayıs 2011 Pekin & Bayar Hukuk Bürosu, #eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 sürümünü kullanıma aldı.
23 Mayıs 2011 Mind2Biz ResourceTrack 3.0 yeni versiyonu yayınlandı.
23 Mayıs 2011 #eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 sürümü Türkçe el kitabı yayınlandı.
16 Mayıs 2011 Pekin & Bayar Hukuk Bürosu, eDOCS DM doküman yönetim sistemi 5.3 sürümüne geçiyor.
16 Mayıs 2011 Corporate Modeler Suite 2011.1 versiyonu yayınlandı ve Mind2Biz bünyesinde kullanıma alındı.
16 Mayıs 2011 Mind2Biz tarafından Corporate Modeler Suite ile “Sigorta - Hasar Süreci” demo modeli yayınlandı.
09 Mayıs 2011 #OpenText Enterprise Connect webinarı 10 Mayıs 2011 (TSİ) 16:00-17:00
09 Mayıs 2011 #Casewise Corporate Modeler Suite 2011.1 yayınlandı.
02 Mayıs 2011 Eczacıbaşı #Beiersdorf, Intranet dokümanları da DM 5.3 ortamına taşındı.
02 Mayıs 2011 #eDOCS DM Version 5.3 Patch 1 yayınlandı.
27 Nisan 2011 Casewise Corporate Modeler eğitim semineri 26 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar için tıklayınız.
25 Nisan 2011 26 Nisan 2011 tarihinde Casewise Corporate Modeler konusunda bir eğitim semineri düzenlenecektir.
18 Nisan 2011 #Casewise, kapsamlı Kurumsal Kaynak Planlama modernizasyon çözümü #Casewise4ERP 'yi yayınladı.
18 Nisan 2011 NetWMS projesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programı'nda verilen “Lojistik ve Üretim Bilişim Sist. Yönetimi” dersinde anlatılacak.
04 Nisan 2011 #Gürallar Art Craft doküman yönetim sistemi #eDOCS DM 5.3 geçişi tamamlandı.
04 Nisan 2011 Kuveyt Türk #Casewise Corporate Modeler Foundation eğitimi ve meta model çalışmasının ilk adımı tamamlandı.
04 Nisan 2011 #Mind2Biz yakında web seminerleri ile karşınızda olacak.
31 Mart 2011 #OpenText DM eDOCS Doküman Yönetim Sistemi 5.3 Versiyon lansmanı, 30 Mart 2011'de Mind2Biz tarafından gerçekleştirildi.
23 Mart 2011 Davetlisiniz: OpenText DM eDOCS Edition Doküman Yönetim Sistemi 5.3 Versiyon Lansmanı
22 Mart 2011 #OpenText Mobil uygulama stratejisini #weComm satınalması ile pekiştirdi.
22 Mart 2011 Kuveyt Türk Corporate Modeler projesi başladı.
22 Mart 2011 Çok yakında “eDOCS DM ipuçları” bilgilendirmesi başlıyor.
14 Mart 2011 #Eczacıbaşı Beiersdorf #eDOCS DM 5.3 geçişinin birinci aşaması tamamlandı.
14 Mart 2011 #OpenText DM #eDOCS Edition Doküman Yönetim Sistemi 5.3 Versiyon Lansmanına Davetlisiniz. Gündem için tıklayınız.
01 Mart 2011 Kuveyt Türk, #Mind2Biz ile Corporate Modeler projesine başlıyor.
28 Şubat 2011 #OpenText'in güncel haber ve müzakerelerini takip edebileceğiniz #LinkedIn grubuna katılmak için tıklayın.
21 Şubat 2011 #OpenText #eDOCS Email Filing ürününün #DM 5.3 uyumlu yeni 3.2 versiyonu yayınlandı.
21 Şubat 2011 #Casewise Corporate Modeler kullanıcıları ilk kez 24.02.2011 tarihinde #Mind2Biz organizasyonu ile bir araya geliyor.
21 Şubat 2011 #OpenText‘in #Metastorm satın alması gerçekleşti
14 Şubat 2011 Müşterilerimizde #eDOCS DM 5.3 sürüm artışları sürüyor: Eczacıbaşı Beiersdorf ve Gürallar ArtCraft
14 Şubat 2011 Forrester'ın Kurumsal Mimari Forum 2011'ine Casewise da katılıyor.
07 Şubat 2011 OpenText, Metastorm anlaşması ile kurumsal içerik yönetimi çözümünün işlevselliğini geliştirdi.
07 Şubat 2011 IKSV dijital arşiv projesi tamamlandı.
07 Şubat 2011 Art & Craft projesinde birinci adım olan sunucu ara sürüm artışı tamamlandı.
24 Ocak 2011 IKSV dijital arşiv projesinde veri aktarımları tamamlandı, Şubat’ın ilk haftasında canlı kullanıma geçilecek.
17 Ocak 2011 3 Şubat tarihli "Başarılı kurumsal mimari, somut kurumsal dönüşümü nasıl sağlar?" konulu Casewise Webinar'ına katılın
17 Ocak 2011 İKSV dijital arşiv projesinde fotoğrafların import edilmesi işlemi tamamlandı.
10 Ocak 2011 İKSV Arşiv Projesi’nde Jazz, Genel Kişiler ve Tiyatro arşiv kayıtlarının aktarımı tamamlandı.
03 Ocak 2011 Mind2Biz 2011 Yeni Yıl Kutlaması Fotoları
03 Ocak 2011 OpenText ile ilgili son haberlere ulaşın.
03 Ocak 2011 İKSV Arşiv Projesi’nde Bienal kayıtlarının aktarımı tamamlandı.
03 Ocak 2011 Eczacıbaşı Beiersdorf, eDOCS DM sürüm güncelleme çalışması yürütülüyor.
27 Aralık 2010 Opentext DM eDOCS Edition 5.3, ilk olarak Mind2Biz iç kullanım ortamında kuruldu.
27 Aralık 2010 Artcraft – Güral Cam, doküman yönetim sistemi projesine Mind2biz ile başlıyor.
27 Aralık 2010 İKSV Arşiv Projesinde müzik kayıtlarının aktarımı tamamlandı.
13 Aralık 2010 İKSV Arşiv Projesinde film kayıtlarının aktarımı tamamlandı.
07 Aralık 2010 OpenText DM, eDOCS 5.3 yayınlandı.
07 Aralık 2010 Mind2biz ResourceTrack Masraf Modülü devreye alındı.
29 Kasım 2010 OpenText DM eDOCS Edition 5.3 versiyonu bu hafta yayınlanıyor.
29 Kasım 2010 Casewise Corporate Modeler çözümü, BDDK – Yönetim Beyanı gereksinimlerinin karşılanmasında kurumların temel aracı olacaktır.
01 Kasım 2010 Hukuk sektörüne yönelik çözümlerimizde Kasım ayı kampanyası başladı.
01 Kasım 2010 OpenText, 2011 finansal yılı ilk çeyrekte %3'lük gelir artışı açıkladı.
01 Kasım 2010 Casewise Portal ve WebModeler 2009.2 R2 yayınlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
21 Ekim 2010 Casewise Corporate Modeler eğitimi 19 Ekim 2010 tarihinde Mind2Biz tarafından gerçekleştirildi.
14 Ekim 2010 İstanbul Kültür Sanat Vakfı, arşivini Mind2Biz ile dijital ortama taşıyor.
14 Ekim 2010 Finans sektörüne yönelik Casewise Corporate Modeler eğitimi, Mind2Biz tarafından 12 Ekim 2010 tarihinde düzenlendi.
06 Ekim 2010 Mind2Biz, 12 Ekim 2010 tarihinde, finans sektörüne yönelik Casewise Corporate Modeler eğitimini düzenliyor.
04 Ekim 2010 Mind2Biz ResourceTrack v2.1 yayınlandı.
04 Ekim 2010 OpenText DM, eDOCS Edition kullanıcısı olan müşterilerimizde Windows7 uyumlu versiyon geçişleri başladı.
04 Ekim 2010 Kofax Express ile OpenText DM, eDOCS Edition entegrasyonu tamamlandı.
01 Eylül 2010 SharePoint içeriği, durum yönetimini düzenlemeye yardımcı olmak için merkezi bir sistem içinde birleştirildi.
17 Ağustos 2010 OpenText eDOCS Overview and Roadmap webinarı 29 Temmuz 2010' da yayınlandı. İzlemek için tıklayınız.
02 Ağustos 2010 OpenText eDOCS Ürün Yayınlanma Şeması için tıklayınız.
02 Ağustos 2010 OpenText eDOCS doküman yönetim sistemi, artık Apple iPad desteği içeriyor.
27 Temmuz 2010 OpenText eDOCS Overview and Roadmap webinarı 29 Temmuz 2010' da. Kayıt olmak için tıklayınız.
27 Temmuz 2010 Mind2Biz' in zaman ve masraf takip uygulaması, Mind2Biz ResourceTrack olarak yeniden adlandırılarak yeni sürümü ile yayınlandı.
26 Temmuz 2010 Davutoğlu Avukatlık Bürosu, doküman yönetimi, zaman ve masraf takip uygulaması konularında Mind2Biz'in çözümlerini tercih etti.
22 Haziran 2010 Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı, doküman yönetimi konusunda Mind2Biz’in OpenText Document Management eDOCS Edition çözümlerini tercih etti.
08 Haziran 2010 Vitra Karo, doküman yönetim sisteminde Dynamic View uygulamasına başladı.
08 Haziran 2010 Vitra Karo, Microsoft® Live Labs™ Pivot™ teknolojisi ile doküman yönetim sisteminde kullanımı dinamik olarak izlemeye başladı.
25 Mayıs 2010 Türkiye Finans, iş ve bilgi sistemleri yönetimi konusunda çözüm ortağı olarak Mind2Biz’i seçti.
04 Mayıs 2010 OpenText Email Filing, eDOCS Edition uygulaması için 28 Mayıs 2010 tarihine kadar avantajlı koşullardan yararlanabilirsiniz.
26 Nisan 2010 Hukuk sektörüne yönelik çözümlerimizin tanıtıldığı etkinlik, 21 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirildi.
20 Nisan 2010 Casewise Corporate Modeler eğitim semineri, 14 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirildi.
20 Nisan 2010 Ersoy Bilgehan Hukuk Bürosu, Workshare müşterilerimiz arasına katıldı.
25 Mart 2010 Mind2Biz organizasyon yapısını değiştiriyor.
24 Mart 2010 Microsoft Sharepoint ile içerik yönetim hizmeti başlatılıyor.
23 Mart 2010 Finans sektörüne özel süreç modelleme ve kurumsal mimari çözümleri tanıtıldı
18 Mart 2010 NetWMS projesi ICT Results altında yayınlandı.
17 Mart 2010 Balcıoğlu & Selçuk Avukatlık Bürosu eDOCS DM ve Mind2biz TimeTrack projesinde canlıya geçti.
Mind2Biz twitter.com/mind2biz

Mind2Biz

Bu sitenin içeriğiyle ilgili telif hakları Copyright © 2006-2015 Mind2Biz® Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Rekl.Tic.Ltd.Şti.'ne aittir. Tüm hakları saklıdır.

Bu sitedeki, metin, resimler ve ses dosyalarını içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan bilgiler, tam manasıyla gizli amaç için olanlar hariç veya aksi belirtilmedikçe, Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Rekl.Tic.Ltd.Şti önceden yazılı izin vermedikçe tekrar kullanılamaz, taşınamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Bu web sitesinin içeriğini değiştirmek kesinlikle yasaktır. Bu web sitesinin bazı bölümleri, sağlayan kişilerin telif hakları politikalarına tabi olan metin ve/veya resimler iiçerir. Sitemizde görüntülenen tescilli ticari markalarla ilgili tüm haklar ilgili sahiplerine aittir. Aksi belirtilmediği sürece kopyalanamaz ve kullanılamazlar.

Site İçeriği 
Sitede yayınlanan içerikten dolayı herhangi bir garanti verilmemektedir. Ürün ve hizmetler oldukları halleriyle sunulmakta, içerikte ifade edilmiş dahi olsa, site ziyaretçisine garanti haklarını sağlamamaktadır.

İçeriğe Yönelik Mülki Haklar
Site içeriğinde yayınlanan tüm bilgi ve veriler Mind2Biz mülkiyetinde olup, ticari amaçla izinsiz kullanımı yasaktır. Herhangi bir şekilde benzer bir içeriğin ticari amaçla herhangi bir mecrada kullanımı tesbit edildiğinde yasal yollara başvurulacaktır.

E-posta
Bu site üzerinden site sahibine gönderilen e-postalarda yer alan şahsi veya kurumsal bilgiler e-posta kapsamında yer alan soruları cevaplamak ve/veya talepleri karşılamak için kullanılmaktadır. Bu bilgiler yasal otoriteler tarafından resmi olarak talep edilmedikçe, üçüncü şahıs ya da kurumlarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.  Gönderen ile iletişimi sürdürmek amacıyla e-posta adresleri saklanmaktadır.

E-posta ile gönderilen mesajlar şifrelenmediği için güvenli olmayabilir. Bu nedenle hiçbir gizli bilginin e-posta ile sitemiz üzerinden gönderimi tavsiye edilmemektedir. Herhangi gizli bir bilgiyi bize e-posta ile göndermenin tercih edilmesi durumunda, bu bilgilerin 3.partiler tarafından ele geçirilmesi riskinin gönderici tarafından üstlenildiği kabul edilmiştir. 

Dosya Indirilmesi
Site sahibinin paylaşıma sunduğu tüm dosyalar virüs taramasından geçirildikten sonra sunucuya yüklenmiş olsa da indirilen tüm dosyaların virüs taramasından geçirilmesi önerilmektedir. Siteden edinilen herhangi bir dosyadan dolayı sistemlerde oluşabilecek muhtemel zararlardan site ya da site sahibi, yetkilileri sorumlu tutulamaz. Mutlaka bir anti-virus yazılımı kullanımı önerilmektedir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Site ziyaretçisi sistemlerinde herhangi bir veri kaybı, virüs problemi, gizli bilgiye erişim, ticari kazanç kaybı gibi durumlarda, bu siteye bağlanmış olmaktan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenilmez, kayıpların tazmini talep edilemez.

Diğer Siteler  
Bu site site sahibine ait olmayan diğer sitelere link içerebilir. Bu siteler site sahibi tarafından kontrol edilmemektedir ve içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları için sorumluluk üstlenilmemektedir. Bu sitelerden bilgi indirmek fikri mülkiyet haklarını zedeleyebilir veya bilgisayara virüs girmesine neden olabilir. Bu siteden ayrılındığında diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşulları okunmalıdır. O siteler içerisinde bulunulduğu veya oralarda işlem yapıldığı durumlarda tamamen o sitenin kullanım koşulları ve gizlilik şartları geçerlidir. Site sahibine ait bir site olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (e-posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliği sorgulanmalıdır.

Mind2Biz.com’a erişerek, Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Bu siteye erişiminiz ve içeriğini kullanmanız burada belirtilen maddelere ve yasalara tabiidir. 

Mind2Biz gerekli görüldüğünde işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.  Gizlilik Sözleşmesi’nde yapılan değişiklikler sitenin Haberler bölümünde duyurulmaktadır.

Bu Sözleşme sadece bu sitede sunulan ve toplanan bilgiler için geçerlidir ve diğer kaynakları kapsamamaktadır.

Bize Ulaşın
Bu gizlilik ve güvenlik şartları ile ilgili sorularınızı lütfen bizi telefonla arayarak veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta göndererek bize iletiniz. 

Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!