erwin Data Literacy

erwin Data Intelligence by Quest ile ilgili demo talebinde bulunmak ve yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  BT Ekipleri ve İş Birimleri için Kurumsal Sözlük Yönetimi ve Veri Keşfine Yönelik Self-Servis Araçlar

  Veri yönetişimi, veri kalitesi ve metaveri yönetimi girişimlerinin esası veri okuryazarlığına dayanır. erwin veri kataloğu olanaklarını erwin DL ile artırın, gerek bilgi teknolojileri ekiplerinizin gerekse iş birimlerinizin veri okuryazarlığı ve veri zekası yeteneklerini kazanmasını sağlayın.

  erwin Data Literacy (erwin DL) Nedir?

  erwin DL kurum genelinde tüm paydaşların kendi rolleriyle ilintili verilere erişmelerine ve bunları uğraştıkları iş kavramları etrafında anlamlandırmalarına olanak verir. Veri varlıklarının düzenlenmesine, ilişkilendirilmesine ve yönetilmesine dair işlevler sunan erwin DL, birlikte çalışmayı, işbirliğini, analizi ve karar almayı kolaylaştırır. Farklı ekipleri kendi içinde veya -yönetim seviyesi de dahil olmak üzere- işletme genelinde herkesi “veri insanı”na dönüştürür. Özellikle iş kullanıcıları için bu tür veri topluluklarının oluşturulması veriler ile ilgili okuryazarlığı, öngörüleri veriler etrafında akıcı bir şekilde tariflemeyi ve bilgiden değer üretimini teşvik eder. erwin DC veri kataloğu ürünü ile birlikte etkileşimli kullanılan erwin DL, anlam, iş ve teknik unsurlar dahil olmak üzere organizasyonun veri evreninin resmini net bir şekilde ortaya koyar.

  erwin DL Ne Sağlar?

  erwin DL veri varlıklarınız ile ilgili kuruluşunuzun konuştuğu akıcı bir dil oluşturur. Kurum genelinde birlikte üretme ortamı oluşturur, işbirliğini, sosyalleşmeyi etkinleştirir, çalışanlarınızı verilerden değer üretecek yeteneklerle güçlendirir. Tüm kurumsal paydaşların verilere olan güvenini geliştirir, eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturabilmeleri için verileri doğru anlamalarını sağlar.

  erwin DL Veri Okuryazarlığı Çözümünün Getirileri Nelerdir?

  Verilere erişim, veri okuryazarlığı ve veriye dayalı bilgi üretebilme becerileri sağlam kararlar almak için elzemdir ve bu yetenekler veri yönetişimi ve diğer veriye dayalı girişimlerin başarı anahtarını oluşturur. erwin DL veri varlıklarının stratejik olarak kullanılmasını sağlar. Dahili ve harici veri kümeleri iş bağlamında kavramsal olarak işlenir hale gelirse getirileri katlanır. Bunların daha geniş kapsamdaki veri yönetişimi, veri kalitesi ve metaveri yönetimi girişimleriyle bağlantılı hale gelmesi ise uzun vadede veri varlıklarının etkili yönetimini ve getiri unsuruna dönüşmesini sağlar.

  Veri Görünürlüğü ve Veri Yönetişimi

  Kurumun veri varlıklarını iş bağlamında erişilebilir hale getirin. Bu çerçevede herhangi bir veriyi herhangi bir yerden görünür kılın, böylelikle kurum genelinde uyumu tesis edin, sağlam ve sürdürülebilir bir veri yönetişimi uygulayın.

  Kurumsal İşbirliği ve Veri ile Yetkinleşme

  BT ve iş birimleri içinde oluşmuş bilgi silolarını yıkın ve onaylanmış kurumsal bilgilere erişimi kurum genelinde kolaylaştırın. Çalışanların veri odaklı karar verme yeteneklerini güçlendirin.

  Hesap Verebilirlik ve Düzenleyici Uyum Gereksinimlerini Karşılama

  Verileri yönetmek ve korumak için entegre bir insan, süreç ve teknoloji ekosistemi oluşturun, verilerle ilgili geniş çeşitlilikteki riskleri azaltın ve yasal düzenlemelere uyumluluk seviyenizi artırın.

  Veri Okuryazarlığı, Yetkinleşme ve Veriye Dayalı Bilgi

  Kurum paydaşlarının veri varlıklarına erişimini artırmak üzere keşif imkanlarını çoğaltın ve veri varlıklarına olan güveni artırın. Verilerin doğru anlaşılmasını sağlayarak analiz sonucu varılacak içgörülerin eyleme dönüştürülebilir nitelikte olmasını sağlayın.

  Veriye İş Bağlamı Kazandırma ve Veriyi Zenginleştirme

  Verileri iş kavramları etrafında anlamlandırın ve paydaşların bu veri varlıklarını etiketleyerek/yorumlayarak metaverileri zenginleştirmelerini sağlayın. Veriler etrafında topluluklar oluşturarak en iyi uygulama pratiklerini yaygınlaştrın.

  Verimlilik Artışı

  Veri varlıklarına erişmek için teknik kaynaklara olan bağımlılığı dolayısıyla erişim süresini azaltın. Daha hızlı analiz yapabilmek ve karar vermek için iş akışlarını kolaylaştırın.

  Veri Görevlilerini Güçlendirme

  Veri yönetişimi ekiplerini destekleyici araç setleri ile donatın ve veri yönetişimi girişimlerini ileriye taşıyabilmeleri için gereken program görünürlüğünü sağlayın.

  İş Kullanıcılarının Sosyalleşmesi ve İşbirliği

  İş varlıkları ile ilgili veri sahipleri, veri görevlileri ve iş kullanıcıları arasında iletişimi kuvvetledirin, oluşturduğunuz toplulukların veri varlıkları ile ilgili değerlendirmelerinden yola çıkarak kurumsal seviyede verilerle ilgili bilgi birikimini artırın.

  erwin DL Bileşenleri

  erwin DL çözümünün sunduğu kullanıcı deneyimi yüksek düzeyde uyarlanabilir yapıdadır ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve süreçlerine uyacak şekilde kurgulanabilen rollere göre yapılandırılabilir.

  • Tüm iş ve teknik varlıklar arasındaki semantik ilişkileri gösteren etkileşimli bir zihin haritası aracılığıyla güçlü analiz yeteneği
  • Bir veya daha fazla sözlük bünyesinde fiziksel veri varlıkları, politikalar ve benzeri kavramlarla ilgili iş terimlerinin derlenmesi ve iş terminolojisinin oluşturulması
  • Kullanıcılar tarafından betimleyici niteliklerle tanımlanmış, tamamen entegre iş varlığı türlerinin herhangi bir yönetişim yaklaşımıyla uyum sağlayacak şekilde biraraya getirilmesi
  • Bir iş varlığı ile teknik varlık türü arasında kurulabilecek, hazır gelen veya kullanıcı tarafından tanımlanabilen çoklu ilişki türleri, ilişkilendirme seçenekleri
  • Bilgi politikaları yazmak, sürdürmek ve yayınlamak için roller ve sorumluluklarla birlikte  kurgulanabilecek politika yönetimi işlevleri
  • Terimlerin iş dilinde oluşturulması, kullanılması ve yönetimi ile ilgili kuralları tanımlayan kural yöneticisi fonksiyonları
  • İş terimlerinin, ilkelerinin ve kurallarının yazılmasını, incelenmesini ve onaylanmasını yönetmek için kullanıma hazır, gereksinimlerine göre uyarlanabilir iş akışları
  • İş terimleri ile teknik metaveriler arasındaki ilişkileri otomatik olarak keşfedip önermek ve hassas verileri (PII, GDPR, CCPA vb.) daha hızlı tanımlamak, etiketlemek ve yönetmek için kullanılabilecek erwin AIMatch desteği
  • İş varlıklarının ayrıntılarına, iş akışlarına, ilgili olduğu taraflara, varlık geçmişine, ilgili dosyalara ve veri sınıflandırmasına merkezi erişim imkanı ve bir veri yönetimi iş akışında varlıkları ileri veya geri taşıma becerisi

  Sezgi yoluyla kolaylıkla anlaşılan bir kullanıcı arabirimine sahip, iş kullanıcılarına yönelik olarak geliştirilmiş, iş varlıkları etrafında topluluk oluşturma, değerlendirme vb. birlikte çalışma yetenekleri ile bezenmiş, iş varlıklarının keşfi, kullanımı ve yönetişimi için aşağıdakilere kolay erişim sağlayan web tabanlı bir self servis portali:

  • Teknik ve iş metaverileri
  • Sözlük terimleri
  • Referans veriler
  • İş terimleri ve teknik metaveriler arasındaki bağlantılar
  • Çeşitli sistemler arasındaki bilgi akışını anlamak için veri köken analizi ve zihin haritalaması
  • Tam ve kapsamlı görünürlük ve iyileştirme sağlamak üzere veri nitelikleri seviyesinde etki analizi

  Veri Okuryazarlığında erwin Farkı

  Veri okuryazarlığı, zenginleştirilmiş iş sözlükleri ve verilerin kullanıcı toplulukları vasıtasıyla sosyalleştirilmeleri üzerine kuruludur. Böylelikle tüm paydaşların verileri kendi rolleri bağlamında görüntüleyip anlayabilmeleri sağlanır. erwin DL gerek BT gerekse iş kullanıcılarının kendi erişimlerindeki verileri keşfetmelerine ve bunların ne anlama geldiğini müşterek, standartlaştırılmış terimlerle anlamalarına olanak tanır. erwin DL, hazırlık süreçleri de dahil olmak üzere veri hattının yönetişimini optimize etmek için isim eşleştirme, sınıflandırma ve ilişkilendirme gibi yaygın veri iyileştirme süreçlerini otomatik hale getirir. erwin DL ile çeşitli sınıflandırmalara dayanan terimler sözlüğü oluşturmak mümkündür. Bu sözlükte terimlerin tanımları, eşanlamlıları, kısaltmaları ve bunların veri politikaları, kuralları ve diğer kritik yönetişim yapılarıyla olan ilişkileri yeralır.

  erwin DL ile Kazanılan Benzersiz Avantajlar

  Veri Yönetişimi İçin Esnek Bir Metamodel

  İş terimleri, kurallar, politikalar vb. iş varlıklarını yönetin. İş ve teknik varlık türleri arasındaki tüm anlamsal ilişkileri ifade etmek üzere kolaylıkla kendi gereksinimlerinize göre uyarlanmış varlıklar ve uyarlanmış nitelikler tanımlayın.

  Sezgisel Yolla Varlık Arama ve Varlık Keşfi

  İş kullanıcılarına sunulan dinamik arama deneyimi, veri varlıkları ile ilgili görselleştirmeler, topluluk değerlendirmeleri ve benzeri iş bağlamında zenginleştirilmiş bilgiler aranan veri varlıklarının bulunmasını ve keşfedilmesini kolaylaştırır.

  Etkileşimli Zihin Haritaları

  View, drill down and filter data elements and their associations to physical, logical and data governance metadata. Veri öğelerini ve bunların ilişkilerini, fiziksel metaveriler, mantıksal metaveriler ve veri yönetişimine ait metaveriler etrafında görüntüleyin, ayrıntılarındırın ve filtreleyin.

  Veri Kalitesi Görünürlüğü

  Veri yönetişimi ekipleri ve iş kullanıcıları veri varlıkları ile yaptıkları değerlendirmelerde veri kalitesi puanlamasından faydalanırlar. Arama sonuçlarında ve görselleştirilmiş haritalarda görüntülenen veri varlıklarının kalite göstergeleri değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları ile veri güveninin oluşmasına katkı sunar.

  erwin Data Catalog Entegrasyonu

  erwin Data Catalog entegrasyonu ile veri okuryazarlığı ve veri yönetişimi girişimlerini senkronize edecek ayrıntılı bir metaveri ortamının oluşmasını ve bakımını otomatik hale getirin.

  erwin Data Literacy Kontol Paneli (Dashboard)

  İş varlıklarınının yönetimi ile ilgili veri idaresi gelişimini göstergelere dayalı tek bir panelden kuşbakışı görüntüleyin, anahtar niteliğindeki göstergelerin ardındaki detayları inceleyerek veri yönetişiminin ilerlemesini sağlayın.

  Veri Yönetişiminde İşbirliği

  Tüm paydaşlara veri idaresi çabalarını geliştirmek için tasarlanmış esnek veri yönetişimi iş akışları sunun. Bu akışlarla iş kullanıcılarının görev başlatma ve bilgi paylaşmaya dönük yeteneklerini zenginleştirin.

  Akıllı Veri Köken ve Etki Analizi

  Akış halindeki verilerle ilgili sütun sütun veya alan alan incelenebilen veri kökeni haritaları ile kuruluş genelinde verilerin yolculuğunu gözlemleyin, anlayın ve gerçek zamanlı etki diyagramlarıyla değişiklikleri daha iyi yönetin.

  Hassas Veri Keşfi

  Yasal gereksinimlere uyumluluğu hızlandırmak ve verilerle ilgili riskleri azaltmak için hassas veri öğelerini tanımlama ve etiketleme işlemlerini yapay zekadan faydalarak hızlandırın. Bir diğer yöntem olarak hassas veri varlıklarını veri kökeni ve zihin haritaları aracılığıyla toplu olarak sınıflandırın.

  erwin DL, Veri Yönetişimi ve Veri Zekasının Anahtarı

  Kurumunuzda erwin Data Literacy ile erwin Data Catalog çözümlerini birlikte kullandığınızda yalnızca sağlam ve sürdürülebilir bir veri yönetişim çerçevesi oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal zekanızı artırarak iş veya teknik, veri-odaklı hizmet veren tüm çalışanlarınızı daha verimli ve etkili kılar, birlikte çalışmaya uyumlu hale getirirsiniz. IDC’ye göre bu alanlardaki küçük değişiklikler bile üretkenliği, iş analitiği çalışmalarını ve iş sonuçlarını iyileştirebilmektedir. erwin Data Intelligence Suite by Quest olarak birleştirilen bu iki ürünle (erwin Data Literacy ile erwin Data Catalog) mevcut veri varlıklarınız hakkında daha fazla kurumsal farkındalık kazanabilirsiniz. Bu varlıklara erişimi artırır, bunların kullanımına ilişkin rehber uygulamalar ve veri politikaları hususunda en iyi pratiklerin takip edilmesini sağlarsınız. erwin Data Intelligence ile gelen veri varlıklarını keşfetme, anlama, yönetme ve sosyalleştirme yeteneği, daha hızlı analizler yapmanıza ve anlamlı içgörülere ulaşmanıza yol açar, vereceğiniz doğru kararlara rehberlik eder.

  keyboard_arrow_up