Kurumsal Mimari

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Bütünü görebilen ve kararlarını bu doğrultuda şekillendiren kurumlar gerek şimdiyi gerekse geleceği daha etkin yönetebilirler. Böylesi bir ortam yeni hedeflerin, süreçlerin ve teknolojilerin ortaya çıkmasına olanak verir, kurumun toplam değerini artıracak proje ve yatırımların doğru planlamasını mümkün kılar.

  Bir yandan teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, diğer yandan rekabet ve regülasyonların zorlaması, ekonomik iklimin yarattığı maliyet baskısı gibi etmenler bazı sektörlerdeki kurumları “geride kalma” endişesi ile sıkıştırarak teknoloji yatırımları konusunda hızlı ve çok da düşünmeden karar almaya yönlendirdi.

  Kurumlar iş yapış yöntemlerindeki pek çok fonksiyonel gereksinime yönelik çok çeşitli çözümler kullanıyorlar ve bu çeşitlilik arttıkça karmaşıklık da artıyor. Şöyle ki, noktasal bakıldığında bir derde çare olduğu düşünülen bir çözüm aslında kurumun genelinde değerlendirildiğinde çeşitli verimsizlik ve uygunsuzluklara sebep olabiliyor.

  Oysa ki bütünü görebilen ve kararlarını bu doğrultuda şekillendiren kurumlar gerek şimdiyi gerekse geleceği daha etkin yönetebilirler. Sistemler arası entegrasyon, bakım yükü, bilginin geçerliliği ve doğruluğu, kurum politika ve stratejileri ile uyum gibi parametrelerle değerlendirme yapabilmek için kurum bütününü görebilmek artık vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu noktada doğru yaklaşım, planlanan çözümün kurum değerine olan bütüncül etkisinin nesnel olarak değerlendirilmesi ve ona göre konumlandırılmasıdır.

  İşte kurumsal mimari kavramı bu gereksinime hizmet eder. Hedefi kurum değerini maksimize etmektir ve organizasyonların temel bileşenlerinin hiyerarşik, soyut, ilişkisel ve bütünsellik içinde tanımlanması esasına dayanır. Kurumların giderek daha yaygın biçimde anlamaya ve uygulamaya çalıştıkları bir yaklaşım olan kurumsal mimari, kurumların stratejileri, iş pratikleri, insan kaynakları, bilgi akışları ve teknoloji kaynaklarını tek ve bütünleşik bir çerçevede izleyebilmelerini sağlayarak kurum performansının gelişmesine odaklanan bir yönetim disiplinidir.

  Kurumsal mimari temelde dört ana yapıyı ve ilişkilerini ortaya koyar. İş ve süreç mimarisi, veri ve bilgi mimarisi, çözüm ve uygulama mimarisi ile teknoloji ve altyapı mimarisi. Bu dört ana ve kapsamlı yapının kavramsal, mantıksal ve fiziksel katmanlar olarak modellenmesi esastır. Böylece bir görevin hangi hedefe hizmet ettiği, bir uygulamanın hangi süreçte kullanıldığı, bilgi çalışanlarının hangi bilgilere ne şekilde ihtiyaç duyduğu gibi ilişkisel pek çok etmene bütünleşik bir düzende erişmek mümkün hale gelir.

  Böylesi bir ortamın en büyük getirisi kurum bileşenlerinin birbirine olan etkisinin analiz edilebiliyor olmasıdır. Bu durum finansal hedefler ve kurum misyonu ışığında iş performansını geliştirecek olan yeni hedeflerin, süreçlerin ve teknolojilerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Kurumlar bu yaklaşım ile şimdiyi ve değişim gereksinimlerini geniş anlamda değerlendirebilir, böylelikle hedeflenene geçiş projelerini ve dönüşüm yatırımlarını daha etkin olarak planlayıp yönetebilirler.

  keyboard_arrow_up