erwin Data Modeler

erwin Data Modeler by Quest ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  Dünyanın Bir Numaralı Veri Modelleme Yazılımı: erwin Data Modeler

  Büyük ölçekli veri entegrasyonu, temel verilerin yönetimi, metaveri yönetimi, Büyük Veri veya iş zekası girişimlerinin tümü için geçerli olan temel gereksinim yeniden kullanılabilir, net ve tutarlı veri modellerinin varlığıdır.

  erwin Data Modeler by Quest (erwin DM) Nedir?

  erwin DM yüksek nitelikli kurumsal veri varlıklarını keşfetmek, görselleştirmek, tasarlamak, standartlaştırmak ve yaygınlaştırmak için kullanılan ödüllü bir veri modelleme aracıdır. Veri modelleme, meta verileri ve veritabanı şemasını görselleştirmeye yarayan, aynı zamanda karmaşık veri kaynaklarını anlamak ve yenilerini tasarlamak ve devreye almak için kullanılan, kanıtlanmış bir teknolojidir. erwin 30 yılı aşkın süredir veri modellemede en güvenilir isim olmuştur ve müşteri geri dönüşleri doğrultusunda modelleme platformunu geliştirmeye devam etmektedir. erwin DM ile ilişkisel veritabanı, veri ambarı veya bulut uygulamalarındaki yapılandırılmış veya yapılandırılmamış her tür veriyi nerede bulunduğundan bağımsız olarak keşfedin, dokümante edin ve yönetin.

  erwin DM Ne Sağlar?

  erwin DM ile veri modelleme, karmaşık veri kaynaklarını anlamanın, tasarım standartlarını yaygınlaştırmanın ve bütünlük kurallarını otomatikleştirmenin her zaman en iyi yolu olmuştur. Günümüzde veri üreticileri, sunucuları ve tüketicileri arasında işbirliğini olanaklı kılan merkez üssü konumundaki erwin DM, metaveri yönetimi, veri yönetişimi ve veri zekası girişimlerinin de kalbi haline gelmiştir.

  erwin DM Veri Modelleme Aracının Getirileri Nelerdir?

  erwin DM bir kuruluşun veri odaklı iş potansiyelinin ve yeteneklerinin kalitesini iyileştirir ve çeviklik kazandırır. erwin DM ile veri modelleme yapıldığında iş birimlerinin gereksinimlerinin karşılanması için gerekli veri kaynaklarının anlaşılması, tasarlanması ve uygulamaya alınması kolaylaşır, veri kirliliği ve karmaşıklık azalır. erwin DM karmaşık sorgu kurguları dahil olmak üzere model tasarımına yönelik görevleri standart hale getirir ve otomatikleştirir. İş birimleri ile daha uyumlu hale gelinir, iş gereksinimleri doğru şekilde adreslenir, veri bütünlüğü korunur ve entegrasyon ihtiyaçları basitleştirilir.

  Kaynağından ve Türünden Bağımsız Her Veriyi Görselleştirin

  Her türlü ilişkisel veritabanı, veri ambarı veya bulut uygulamalarında yeralan yapılandırılmış veya yapılandırılmamış her tür veriyi nerede bulunduğundan bağımsız olarak tek arayüzden yönetin.

  Veri Modeli ve Veritabanı Şemalarını Otomatik Oluşturun

  Verimliliği artırmak ve hataları azaltmak için veri modellerini ve veritabanı tasarımlarını otomatik olarak oluşturun.

  Veri Modeli Tasarımı ve Yönetimini Merkezileştirin

  İş birimleri ve teknik kullanıcıların verilerin yapılarını doğru kavramaları ve anlamlarına hakim olmaları için verilerle ilgili kavramsal, mantıksal ve fiziksel modellerin entegre bir görünümünü sunun.

  Riskleri ve Maliyetleri Azaltın

  Veri tanımlarının ve yapılarının standart ve otomatik hale getirilmesi riskleri ve maliyetleri azaltır, ayrıca değişiklikleri ve yeni uygulamaları geliştirmeye geçmeden önce test edebilirsiniz.

  Veri Okuryazarlığı, İşbirliği ve Hesap Verebilirlik

  Tüm paydaşların kendileri ile ilgili verileri kullanma, anlama becerilerini ve veriye olan güvenlerini en üst düzeye çıkararak kuruluş genelinde veri zekasına dayalı karar verme mekanizmalarını iyileştirin.

  Bulut Geçişini Başarıyla Gerçekleştirin

  Veritabanı şemalarının çift yönlü mühendislik imkanları ile otomatik tasarımı ve devreye alınması, varolan şemaların yeniden-kullaılabilir yapıda modellere dönüştürülmesi ve otomatik olarak dokümante edilmesi, Snowflake gibi bulut platformlarına hızla ve başarıyla geçişi temin eder.

  Çevik Geliştirme Yöntemleri Uygulayın

  Geleneksel veritabanları, Büyük Veri yapıları, bulut ve yerinde kullanım gereksinimlerini adresleyen hibrit mimariler oluşturun ve uygulamaları konsolide edin.

  Veri Kalitesini Artırın

  Kurumsal veri standartlarını tanımlamak ve devreye almak için veri modellerini kullandığınızda veri yönetimi faaliyetlerinizde daha fazla tutarlılık ve daha yüksek kalite elde edeceksiniz.

  erwin DM Bileşenleri

  erwin DM kurumlara veri yönetimi yetenekleri artırmak, kalite ve çeviklik kazandırmak üzere farklı kullanım seçenekleri sunmaktadır.

  Modellemeyi kolaylaştırmak amacı ile yeniden-kullanılabilir hazır model şablonları, otomasyon makroları, isimlendirme ve veri tipi standartları sunar. Sistemlerle entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik bağlantıları açısından en yaygın yelpazeye sahiptir.

  Eş zamanlı modelleme imkanı getirir. Merkezi bir kütüphanede model yönetim ortamı sunar, olası çakışmaların giderilmesini sağlayan değişim yönetimi ve log/denetim desteği içeren fonksiyonlar ile zenginleştirilmiş, çok-kullanıcılı ortamdır.

  erwin DM veri modellerine ve metaverilere salt-okunur erişim imkanı sunar, kurum içinde çeşitli rollerin birlikte çalışmasına destek olur.

  Paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve kurum genelinde veri okuryazarlığını artırmak için veri modelleri içindeki görselleştirmeleri ve ayrıntılı metaverileri web ortamında yayınlar, self servis erişim olanağı sağlar.

  NoSQL yapıdaki veritabanı platformları için ileri seviyede modelleme olanakları sunar. Böylece kuruluşlar yapılandırılmamış verilerini geleneksel veri kaynakları kadar etkili bir şekilde modelleyebilir ve yönetebilir.

  Doğru modelleme ve analiz yapabilmek için ERP, CRM ve diğer kurumsal uygulamalardan veri aktarımı ve gerekirse dönüştürme sağlar, ayrıca çift kopya suretinde yineleyen sistemleri birleştirir.

  Kurumsal Veri Modellemede erwin Farkı

  erwin DM 30 yılı aşkın süredir veri modellemede en güvenilir isimdir. Fortune 500 firmaları dahil olmak üzere dünyanın en iyi finansal hizmetler, sağlık, kritik altyapı ve teknoloji şirketleri erwin modelleme aracını kullanıyor. Veri odaklılığın dijital dönüşümün anahtarı olduğu günümüzde erwin DM’nin kullanımı tüm stratejik girişimleri desteklemek üzere veri, uygulama, çözüm mimarları ve kurumsal mimarlardan iş analistlerine ve veri yöneticilerine kadar genişlemiştir.

  erwin DM ile Kazanılan Benzersiz Avantajlar

  Modern, Uyarlanabilir Modelleme Ortamı

  Veritabanı geliştirme faaliyetlerinizde karmaşık ve zaman alan görevleri otomatikleştirerek tasarım, devreye alma ve bakım süreçlerinizi daha etkin hale getirir, standardizasyonu yaygınlaştırır. İş süreçleri ve teknik sistemlere ait karmaşık veri yapılarını otomatik olarak veri modellerine dönüştürür, tümünü tek ve kavramayı kolaylaştıran bir arayüzde görselleştirir.

  Model ve Veritabanlarının Karşılaştırılması

  Hazır gelen Hızlı Karşılaştırma şablonları (Quick Compare templates) ve Tam Karşılaştırma (Complete Compare) özelliği modellerin, komut dizilerinin (scripts) ve veritabanlarının çift yönlü senkronizasyonunu otomatik hale getirir. Bu işlem bir öğeyi diğeriyle karşılaştırır, aralarındaki farkları görüntüler ve kullanıcının hangi değişikliğin kabul edileceğine dair seçimine bağlı güncellemelere izin verir, gerekirse çalıştırılacak ALTER komut dizilerini oluşturur.

  DBMS Entegrasyon Uçları ve Metaveri Bağlantılarının Zenginliği

  Sistemde hazır gelen yaygın entegrasyon olanakları sayesinde başlıca bulut ortamlarının ve kurum-içi yönetilen veritabanı platformlarının teknik formatını metaverilerle donatılmış grafik modellere çevirir. Metaveri aktarımında farklı formatları destekleyen erwin DM, çeşitli modelleme araçları ve veri yönetimi platformlarına aktarım için hazır bağlantılar sunar.

  Çift Yönlü (İleri ve Tersine) Mühendislik

  Veritabanı kodunda her iki yönde mühendislik uygulayabilme yeteneği, model (içe ve dışa) aktarım imkanları ve SQL yapıda olmayan veritabanları ile çalışmaya olanak veren erwin DM, kurumsal veritabanı yönetimi girişimlerinde, veri yapılarının tasarlanması, standartlaştırılması, devreye alınması ve dokümantasyonuna yönelik verimlilik artışı, etkinlik ve tutarlılık sağlar.

  erwin DM, erwin Enterprise Data Governance Experience Ekosisteminin (erwin by Quest Portfolio) Bir Parçasıdır

  erwin DM ile veri modelleme, metaverileri görünür hale getirmenin en iyi yöntemidir. erwin DM için kapsamlı kullanım senaryolarının başında metaveri yönetimi ve veri yönetişimi  gelmektedir. erwin DM Workgroup Edition, çok kullanıcılı merkezi bir kütüphane dahilinde, kurumun sahip olduğu tüm veri tanımlarına kontrollü bir biçimde erişim ve görsellik kazandırır.

  Yeniden kullanılabilir özellikte, düzgün tanımlanmış bu veri yapılarının nerede ve nasıl değer katabileceği ile ilgili görünürlük sağlayan erwin DM, erwin’in veri zekası çözümü olan erwin Data Intelligence (erwin DI) için kritik bir altyapı sağlar.

  erwin DM, erwin DI ile Birlikte Veri Yönetişimi ve Veri Zekası Gereksinimlerini Nasıl Karşılar?

  • erwin DM veri modellerindeki metaveriler erwin DI sistemine aktarılabilir yapıdadır ve birbiriyle entegre çalıştığında veri harmanlama işlemi otomatik yürütülebilir.
  • Her iki çözüm birlikte kullanıldığında veri varlıklarını modellerken sınıflandırmayı destekleyen ve bilgi haritalarına dayanan kurumsal bir sözlük ile bağlantı kurmak mümkündür. Bu bilgi haritaları, veri varlıklarının iş bağlamında kavramsal olarak anlamlarını ve aralarındaki ilişkileri içerir. Kurumsal sözlük, veri sözlüğü ve veri kataloğu ile entegredir ve kurumsal verinin yeri, ilişkiler bütünü, kaynağı ve akış zekasını barındırır.
  • Kurumda yerleşik iş kavramları ve iş kuralları veri okuryazarlığı bünyesinde derlenir ve bunlardan faydalanarak farklı iş bağlamları oluşturulur. Kurumsal veri varlıkları, iş birimlerindeki farklı rollere göre kurgulanmış bu iş bağlamları çerçevesinde erişilebilir ve anlaşılır hale getirilir.
  • Verinin kullanımı doğru biçimde yönlendirilir, en iyi uygulama pratikleri izlenir, veri güvenliğine yönelik politikalar ve uyum gereksinimleri yerine getirilir.

  Bu birleşik yetenekler her kurumsal paydaşın -kurumsal mimar, iş analisti, bilgi teknolojileri uzmanı, veri sorumlusu, risk yöneticisi ve CEO- kurumsal zekayı oluşturan tüm veri varlıklarına ulaşımını olanaklı hale getirir. Bütünleşik bir ortamda veri varlıklarından elde edilecek değer artar, verilerin keşfedilmesi, anlamlandırılması, yönetilmesi ve kurum genelinde paylaşımının sağlanması kolaylaşır. Veriye bağımlı riskler daha iyi yönetilir ve minimize edilir.

  Özetle veriler artık yalnızca veri uzmanları ve uygulama geliştiricilerin değil, veriyi stratejik anlamda değerlendirmek isteyen ve iş değerini artıracak anlamlı içgörüler oluşturmak isteyen herkesin işi haline gelmiştir ve kurumsal veri modelleme, her türlü metaveri yönetimi, veri yönetişimi ve veri zekası girişiminin temelidir.

  keyboard_arrow_up