Finans Sektöründe Uyumluluk ve Risk Yönetimi

Finansal hizmetler sektöründe bilgi teknolojileri uygulamaları hızla artmakta, birçok kritik iş süreci bilgi teknolojileri platformunda işletilmektedir. Finans sektörünün bilgi teknolojileri sektörü ile olan bu yakın ilişkisi, günümüzde uluslararası uyum standartlarının finansal hizmet kuruluşları üzerinde uyguladığı şeffaflık, güvenilirlik ve denetime açıklık beklentilerine dayanan ve özellikle skandallar ertesinde ağırlaşan baskılar ile daha da kuvvetlenmektedir. Bu konuda adından sıkça sözettiren Sarbanes-Oxley regülasyonu, bölgesel olarak ABD’de zorunlu olmakla birlikte, Amerikan kurumları ile ilişkide olan tüm uluslararası kuruluşlar için uyumu zorunluluğu kılan bir regülasyondur.

Basel II, özellikle Avrupa’da yaygın uygulanan, önceki piyasa ve kredi risk yönetimlerine ek olarak operasyonel risk değerleme ve yönetim gereksinimlerinin de adreslendiği bir anlaşmadır ve AB uyum süreci doğrultusunda ülkemizde uygulanacak regülasyona baz teşkil etmektedir. Burada bilgi sistemler iaçısından öne çıkan nokta kurumların yetersiz veya başarısız işletilen süreçler, kişiler, sistemler veya dış kaynaklı olaylar sebebiyle uğrayacakları kayıpların riskini ele alarak minimize etme hedefidir. Bunlara ek olarak farklı ülkelerde farklı ek kapsamlarla adı geçen birçok regülasyonun ortak paydası standartlarda tanımlanan gereksinimleri karşılayan yönetim modellerinin kurgulanmasına ve işletilmesine dayanmaktadır. Sözkonusu yönetim modelleri, yöneticiler, ortaklar, çalışanlar, kredi sağlayıcıları, müşteriler ve tüm diğer tarafların, dış denetimciler de dahil olacak şekilde kurumsal iş süreçleri ile olan ilişkilerini ele almaktadır. Bu noktada tüm süreçlerle geçişkenliği bulunan, finans sektöründe özellikle yüklü yatırım gerektiren ve proje yönetiminde risk unsurları taşıyan bilgi teknolojilerinin yönetimi kurumsal yönetim modellerinin temel odağı haline gelmektedir.

Mind2Biz uluslararası uyum standartlarının işletilmesi alanında finansal hizmet sektörü kuruluşlarına Kurumsal İçerik Yönetimi ve Kurumsal Mimari/Süreç Modelleme başlıkları altında iki farklı ürün ailesi ile çözüm önerileri oluşturmaktadır.

Kurumsal içerik yönetimi alanında Mind2Biz, Türkiye’de temsilciliğini yürüttüğü Hummingbird Enterprise ürün ailesi ile entelektüel sermayenin korunması için birikimin sürekliliğini sağlayan ve kolektif bilgiden değer üretimini kolaylaştıran uzmanlaşmış çözümler oluşturmaktadır. Entegre bir platform olan Hummingbird Enterprise, kurumların yaşamboyu oluşturduğu ve korumaya çalıştığı bilgi bazlı birikimini, risk kontrol süreçleri ile entegre bir biçimde denetime açık, yaygın ve etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamlar sunarak iş süreçlerinin verimini artırmayı hedeflemektedir.

Hummingbird Enterprise ürün ailesi kapsamında doküman ve içerik yönetimi, iş süreçleri yönetimi, portal, e-posta yönetimi, elektronik kayıt yönetimi, işbirlikçi proje bazlı çalışma ortamı, güvenli anlık mesajlaşma ortamı, bilgi arama yönetimi ve veri analitiği bileşenleri yeralmaktadır.

Hummingbird Enterprise çözümleri, dünya genelinde aralarında binden fazla finansal hizmet sektörü kurumunun da yeraldığı onbini aşan kurumda uygulanmaktadır. Özellikle e-postaların da kritik kayıt kategorisinde değerlendirilmeye başlanmasıyla, birçok kurum, elektronik imza desteği bulunan Hummingbird çözümleri ile uyumluluk standartlarında tanımlandığı doğrultuda hangi tür bilgilerin, yaşamdöngüleri süresince ne şekilde kullanılması, korunması ve arşivlenmesi gerektiğini yönetmektedir. Benzer biçimde hangi bilgilerin ne tür sebeplerle risk kontrol yönetime aday olup hangilerinin kapsam dışı bırakılacağının yönetimi, bilgi kümeleri arasında arama ve uygun bilgiye hızla erişim imkanları ile denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlayan bu çözümler, kurumlara içeriği stratejik bir araç olarak değerlendirme imkanı tanımakta, hızlı karar verme, kurumsal çeviklik ve etkin maliyetlendirme yetilerini kazandırmaktadır.

Diğer taraftan kurumsal mimari ve süreç modelleme başlığı altında Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Casewise ürünlerini destekleyen Mind2Biz, iş süreçlerinin, kurum mimarisini oluşturan diğer yapı birimleri ile entegrasyonunu sağlayan modelleme ve yönetim çözümleri sunmaktadır.

Casewise Corporate Modeler Suite, iş süreçleri analizi ve modelleme alanında desteklediği modelleme teknikleri ve standartlaşmış çerçeve iş modellerinde sunduğu zengin çeşitlilikle birçok global danışmanlık firmasınca da tercih edilen bir ürün ailesidir. Zachman framework desteği ile Corporate Modeler, süreçlerle, organizasyon, lokasyon, veri, uygulama ve teknoloji katmanlarını eş zamanlı olarak gözönüne almakta, kurumsal mimariyi oluşturan tüm bileşenleri bütünleşik bir yapıda modelleme ve yönetme imkanı sağlamaktadır.

Corporate Modeler Suite ürün ailesinin en güçlü özelliklerinden biri Casewise Extensions ve Casewise Accelerators adı altında sunduğu metamodel ve çerçeve uygulama destekleridir.

Bunlar arasında yeralan Sarbanes-Oxley Extension, ilgili regülasyon gereklilikleri doğrultusunda kurumların iç denetim ve kontrol mekanizmalarını modellemeleri ve yönetmeleri için bir ortam sunmaktadır. Casewise SOX Extension, kurumsal risk yönetiminde kavramsal altyapıyı oluşturan COSO çerçeve model kavramları doğrultusunda kurgulanmıştır. Görsel modelleme ve yayın özellikleri ile bezenmiş olan bu model, kurum gereksinimlerine göre uyarlanmaya açık bir yapıdadır ve kurumların risk minimizasyonunu bakış açısında finansal güvenilirliği artırmalarına hizmet etmektedir. Casewise, çekirdek ürün olan Corporate Modeler mimarisi üzerinde finans sektörü özelinde Basel II, Sarbanes-Oxley, BT yönetimi alanında uluslararası seviyede kabul görmüş CoBIT ve ITIL referans modelleri gibi çeşitli uygulama alanıyla örtüşen Casewise çözümleri, sunduğu uyarlama yetenekleri ile kurumlara iş süreçlerini ve kurumsal mimari bileşenlerini kendi gereksinimleri doğrultusunda modelleme, görselleştirme, analiz ve optimize etme yönünde gelişmiş olanaklar sunmaktadır.

Casewise, finans sektöründe kritik süreç konumundaki BT yönetimine yönelik iki özel uygulama çözümü geliştirmiştir. Bunlardan birincisi IT Architecture Accelerator (ITAA) , bir BT planlama aracı olmanın ötesinde, stratejik bir yol haritası üzerinde proje yönetimi ve takibi yöntemleriyle BT mimarisi, varlık ve projelerinin kurum süreçleri ile entegre edilerek önceliklendirilmesini ve kurumsal hedeflerle dengelenmiş bir biçimde yönetimini sağlamaktadır. Thinclient destekli bir portal uygulaması olarak ITAA, model verilerinin dağıtık yapıda web üzerinden güncellenmesine imkan vermekte, otomatik olarak çizelgelenebilen yeniden yayınlama motoru ile model güncelliğinin sürekliliğini sağlamaktadır. Casewise tarafından geliştirilen ikinci özel çözüm Casewise Best Practice Accelerator (BPCA), ITAA çözümünü bir üst seviyeye taşıyarak ITIL referans modeline dayandırmaktadır. BPCA çözümünde, çok geniş kapsamlı bir çerçeve model olan ITIL, Corporate Modeler ortamında implemente edilmiş olarak sunulmakta ve kurumların BT performanslarını ITIL göstergeleri doğrultusunda izlemelerine ve raporlamalarına imkan verilmektedir. Sistem, ITIL yol haritası üzerinde ITIL projelerinin çizelgelenmesi, önceliklendirilmesi, hedef performans analizlerinin yürütülmesi ve kurum geneline yansıyan kazanımların yönetilmesini sağlamaktadır.

keyboard_arrow_up