Kurumsal BT Yönetimi ile Kazanımlar

Kurumsal BT yönetimi kurumsal yönetimin bilgi teknolojilerine ve bilgi teknolojileri risk ve performansına odaklanmış bir alt kümesidir. Bu konunun giderek kurumların ilgi alanı haline gelmesi regülasyonlara uyum zorunluluğunun giderek yaygınlaşması ve artması ve artan BT projelerinin kolayca kontrol dışına çıkması ile kurumun genel performansını etkiler hale gelmesidir.

Kurumsal BT yönetimi kurum içinde ve dışında kurum faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafları ilgilendiren bir olgudur. Bilgi teknolojileri birimlerinin diğer iş birimlerinden bağımsız karar vermesini ve bu bağımsız kararlar sonucu yaşanan başarısızlık ve BT yi sorumlu tutma eğiliminden uzaklaşmayı hedefler. Çağdaş organizasyonlarda bilgi teknolojileri kararlarını üst yönetim ve bilgi teknolojisi birimlerinin ortak almasını sağlayan bir ortam sunar.

Kurumsal BT yönetiminin temel amacı BT yatırımlarının kurum için değer yaratmasını güvence altına almak ve BT den kaynaklanabilecek riskleri azaltmaktır. Bunu yapmanın en uygun yolu organizasyondaki rollerin veri, iş süreçleri, uygulama ve altyapılarla olan ilişkilerini net bir şekilde tanımlayabilmektir. Bunu yaparken BT kaynaklarının kurumun stratejik hedefleri ile paralel kullanılmasını gözetmek, yani “stratejik içgüdüler”e sahip BT altyapıları planlamak bu konudaki en temel yaklaşımlardandır. Böylelikle yatırım öncelikleri kurum hedefleri ile parallellik gösterirken bu hedeflerin bireylere yaygınlaştırılması da kolaylaşır.

Bu şekilde bir yönetim felsefesinin olmadığı ortamlarda kurumlar reaktif bir yaklaşım sergileyerek sorun olduğunda veya gereksinim acil hale geldiğinde tüm kaynaklarını o yönde seferber ederek plansız ve düzensiz bir ortamda çalışmak durumunda kalır. Bu durum rekabetçiliğin azalması ve iş kayıpları, artan proje maliyetleri ve uzayan süreler, temel süreçlerin ve kurumsal verimliliğin olumsuz etkilenmesi gib sonuçlar doğurur. Oysa kurumsal BT yönetim felsefesi üst yönetimin dikkatini ve desteğini odaklı bir şekilde kanalize edecek ve kaynakların verimli paylaşımını sağlayacak bir ortam sunar.

Kurumsal BT yönetimi iş sürekliliği ve afet yönetimi, uyumluluk, bilgi güvenliği, BT servis yönetimi, bilgi yönetimi, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi pek çok önemli konuyu içeriğinde barındırır. Bu derece önemli bir konuda öncelikle sağlanması gereken izlenebilirliktir. Bu kadar önemli ve kapsamlı konuların ele alınmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla çok çeşitli standartlar ve çerçeve modeller yayınlanmıştır. Bunlar kurumlara rehberlik ederek doğru kurumsal BT yönetim projeleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadırlar.

Süreçler, kurum yönetimini oluşturan süreç, insan ve teknoloji üçlü sacayağının en kalıcı bileşenidir. Süreçlerin uygun işleyişi için yönetim, sürecin ilgili yerlerinde uygun profilde elemanları yerleştirmeli, bu noktalarda gerekli iç kontroller ile geliştirme gereksinimlerini tesbit edebilmeli ve bilgi teknolojileri kullanımı ile iş sonuçlarını geliştirip, şeffaf raporlama olanakları sağlamalıdır. Yeni teknolojik olanakların değerlendirilmesi sırasında olası riskleri tesbit ederek yönetebilmek de başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

Kurumsal BT yönetimini çeşitli seviyelere bölerek uygulamak başarı için uygun yöntem olacaktır. Tüm organizasyon geneli ve altında departmanlar, bölümler, coğrafi lokasyonlar gibi birimlere ayrıştırarmak hem yönetimi kolaylaştırır, hem de bu bazda sahiplik mekanizması kurulmasını destekler. Her bir alt birimin genel teknoloji kavramlarına hakim yönetici seviyesinde bir sahibi olmalıdır. Kurumsal BT yönetimi alanında en önemli noktalardan birisi de istisnaların yönetimidir. Olası istisnaları tesbit etmek ve bunlar için gerekli çalışma modelini ortaya koyabilmek kurumun bu istisna ile karşılaştığı zaman yaşayacağı baskıyı azaltarak, olumsuzlukları minimize etmesini sağlayacaktır. Bir diğer önemli konu da kurumsal BT yönetiminin tüm kurumda şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve iletişiminin en verimli şekilde sağlanmasıdır ki süreç modelleme ve kurumsal mimari araçları ile içerik yönetim sistemleri bu konuda en çok yararlanılan teknolojilerin başında gelmektedir. Ve, tabii bu konuda üst yönetimden bir sponsorun varlığı bu felsefenin kurum içerisinde hızlı ve doğru bir şekilde yerleştirilmesi için olmazsa olmazlar arasındadır.

Kurumsal BT yönetimi ile kurumlar mevcut altyapıyı idame ettirmenin ötesine geçerek, işi büyütecek BT yatırımlarını sağlıklı bir şekilde planlamak ve hatta daha kolay ve hızlı bir şekilde yeni iş alanları ve kanallar yaratmak için BT olanaklarını kullanmayı öngörmek noktasına ulaşırlar. Bilgi toplumu olmak yönünde hızla ilerlenen günümüzde gerekli teknolojileri doğru seçimlerle uygulamak kurumları ileri düzeylere taşıyacak itici bir güç oluşturacaktır.


keyboard_arrow_up