Kurumsal Mimari Danışmanlığı

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kurumsal mimari doğası gereği “zoru başarmayı” gerektirir. Böyle bir çalışmada hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için kurum kültürüne ve koşullarına uygun yöntemlerin kullanılması ve üst yönetimin kabul ve desteğinin sağlanması anahtar niteliğindedir. Bu genel prensipler doğrultusunda kurumsal mimarinin kurum kültürünün bir parçası haline dönüştürülmesi amacıyla sunulan danışmanlık hizmeti, “uzun soluklu” yaşam döngüsü süresince her aşamada gerekli yönlendirmelerin yapılmasını, gereken noktalarda destek verilmesini ve raporlama servislerini kapsar.

  Kurumsal mimari çalışmaları genellikle bilgi teknolojileri veya iş süreçleri yönetimi birimlerinin öncülüğünde organize olur. Bu grupların hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi açısından öncelikli olan üst yönetimin kabul ve desteğinin sağlanmasıdır. Hazırlık adımı olarak kabul edebileceğimiz bu aşamada doğru iletişimin kurulması yapılacak çalışmaların başarılı sonuçlara erişmesi açısından anahtar niteliğindedir.

  Bu sebeple çalışma grubunun bilgilenmesi ve kurumsal mimari kazanımlarını içselleştirmesi çok önemlidir. Kavramsal eğitimler, çerçeve model tanıtımları ve örnek uygulamalar ile çalışma grubunun kurumsal mimari kavram, prensip ve yöntemlerini özümsemesi sağlanır.

  Zoru başarmak

  Kurumsal mimari doğası gereği “zoru başarmayı” gerektirir, Böyle bir çalışmada, kurumun kültürüne ve koşullarına uygun prensiplerin tespit edilmesi, etkili bakış açıları ile seçilmiş yöntemlerin kullanımı önemlidir. Bu amaçla öncelikle bilgi kaynakları belirlenerek ön inceleme yapılır ve olası ortam, çalışma yöntemi ve teknikler değerlendirilir.

  Kurumsal mimari temelde 4 ana yapıyı (iş ve süreç mimarisi, veri ve bilgi mimarisi, çözüm ve uygulama mimarisi, teknoloji ve altyapı mimarisi) ve ilişkilerini ortaya koyar, bunların kavramsal, mantıksal ve fiziksel katmanlar şeklinde modellenmesi esasına dayanır. Kapsam belirleme aşamasında kurumsal mimari modeli olarak isimlendirilen bu yapının hangi katmanlarının ele alınacağı ve ne seviye modelleme yapılacağı tespit edilir.

  Modelleme çalışması sırasında örnek modeller geliştirilir, oluşturulan modeller gerek doğruluk gerekse etkin kullanıma uygunluk açısından denetlenir ve gerektiğinde kurumsal modelinin revizyonu sağlanır.

  İyi tanımlanmış bir kurumsal mimari modeli

  İyi tanımlanmış bir kurumsal mimari modeli aşağıdakilere benzer temel soruları yanıtlar:

  • Var olan yapımız iş süreçlerimizi destekliyor mu?
  • Süreçlerimize değer katıyor mu?
  • Daha fazla değer katabilmesi için nasıl iyileştirilebilir?
  • Kurum hedeflerine ulaşmamızı destekliyor mu?

  Kurumsal mimari çalışmaları zamana yayılan, kapsamın kademeli olarak genişletilmesine dayanan, döngüsel bir yapıda planlanır. Bu yaklaşım aynı zamanda BT’nin sınırlı kaynakla, sağlıklı ve gerçekçi bir talep yönetimi uygulayabilmesine destek olur.

  Kurum vizyonu ve stratejiler bu aşamalı planlar doğrultusunda mimari vizyona dönüştürülür. İkili bir bakış açısı söz konusudur, var olan ve hedeflenen işleyiş ayrı ayrı modellenir ve analiz edilir. Oluşturulan iletişim kanalları vasıtasıyla modeller ve analiz çıktıları kurum genelinde yaygınlaştırılır. Hedeflenen mimariye geçiş planında hem BT hem de iş birimlerine yönelik dönüşüm yol haritaları ortaya konur. Böylelikle BT ve iş birimlerinin arasında ortak dil ve ortak hedefe dayanan bütünleşme kuvvetlenir. Kurum tercihleri doğrultusunda oluşturulacak bir organizasyonel birim kurumsal mimari servislerini tanımlar ve mimari yönetim planı dahilinde bu “uzun soluklu” yaşam döngüsü süresince bu servisleri sunar.

  Sunulan danışmanlık hizmeti kurumsal mimari yaşam döngüsünün her aşamasında gerekli yönlendirmelerin yapılması ve gereken noktalarda destek verilmesini kapsar. Bununla birlikte her aşamada hazırlanan çıktılar kullanılarak değerlendirme ve raporlama yapılır.

  İÇERİK

  • Çalışma katılımcılarının belirlenmesi
  • Ön bilgilerin toplanması ve incelenmesi
  • Kurumsal mimari modelleme ve analiz çalışmasının kapsamının belirlenmesi ve detay çalışma takviminin hazırlanması
  • Modelleme ve analiz çalışmalarına gerek kapsam gerekse yöntem kullanımı açısından destek verilmesi
  • Kurumsal mimari yaşam döngüsünün işletilmesine yönelik planlamanın yapılması ve gerçekleştirilmesine destek verilmesi
  • Değerlendirme ve raporlama

  FORMAT | CONSULT

  Danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için öncelikle bir çalışma grubu belirlenir. Kurumsal mimari çalışmaları ile ilgili sorumluluklar gerekli roller ve/veya departmanlara atanır. Bunun ertesinde kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda, kurumsal mimarinin hazırlık aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca gereksinim duyulan tüm adımlarda danışmanlık servisi sunulur.

  keyboard_arrow_up