Kurumsal Mimari Durum Değerlendirmesi

Kurumsal Mimari programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Kurumsal Mimariyi Anlamak
  Understanding Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimariyi Uygulamak
  Applying Enterprise Architecture
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Organizasyonu ve Yönetimi
  Enterprise Architecture Organization and Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurumsal Mimari Hızlı Başlangıç Modeli
  Enterprise Architecture Startup Model
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimaride Çerçeve Modeli Kullanımı TOGAF®
  Using TOGAF® as an Enterprise Architecture Framework
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kurumsal Mimari Durum Değerlendirme
  Enterprise Architecture Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  Kurumsal Mimari Danışmanlığı
  Enterprise Architecture Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Gerek iş gerekse bilgi teknolojileri stratejilerinin uygulanabilir olması, ancak kurumun var olan kaynaklarına, yetkinliklerine ve gelecek planlarına hakim olmakla mümkündür. Bu rolü üstlenen kurumsal mimari, gerçekçi bakış açısıyla, üst yönetimin tanımladığı vizyon ve stratejileri, uygulanabilirliği güvence altına alınan bir dönüşüm planına tercüme eder. Doğası gereği “zoru başarmayı” gerektiren bu “uzun soluklu” yolculuk yaşam döngüsü boyunca belirli evrelerden geçer. Bu servis kurumların kurumsal mimari ile ilgili yürüttüğü çalışmaları bu aşamalar ve somut çıktıları dahilinde değerlendirir ve raporlar.

  Günümüz iş dünyasındaki önemli sorunlardan biri kurumların tanımladıkları stratejiler doğrultusunda hedefledikleri performansı gereken seviyede gerçekleştiremiyor olmalarıdır. Gerek iş gerekse bilgi teknolojileri stratejilerinin uygulanabilir olması, ancak kurumun var olan kaynaklarına, yetkinliklerine ve gelecek planlarına hakim olmakla mümkündür. İşte kurumlarda bu rolü üstlenen kurumsal mimarinin değer zincirinde yükselmeyi getiren en önemli katkısı, teknoloji ve iş birimlerinin dönüşümü “tam bir iş birliği” ile tasarlamaları ve “birlikte” hayata geçirmelerine olanak sağlamasıdır. Doğası gereği “zoru başarmayı” gerektiren bu “uzun soluklu” yolculuk yaşam döngüsü boyunca belirli evrelerden geçer. Bu servis kurumların kurumsal mimari ile ilgili yürüttüğü çalışmaları bu aşamalar ve somut çıktıları dahilinde değerlendirir ve raporlar.

  Sınırlı

  Kurumsal mimari süreci tasarı halindedir. İş süreçleri, veri, uygulama ve teknoloji katmanlarına yayılmış bütünleşik bir kurumsal mimari kurgusu mevcut değildir. İş stratejileri ile bağlantı ve stratejik planlama birimleri ile etkileşim asgari seviyededir. Tepe yöneticilerin farkındalık düzeyi ve kurumsal mimariye ilgisi sınırlıdır. Kurumsal mimarinin son sürümü web ortamında yayındadır ancak organizasyon genelinde kabul görmemiştir. İletişim çok sınırlı seviyededir.

  Gelişmekte

  Kurumsal mimari süreci temel seviyede tanımlıdır, gelişmektedir. Rol ve sorumluluklar açık biçimde tanımlıdır. Mimari vizyon, prensipler, var olan model ve hedef model geliştirilmiştir. Gerek iş gerekse BT stratejileri ile belirgin bağlantılar mevcuttur. Tepe yöneticilerin kurumsal mimari çalışmaları hakkında bilgisi mevcuttur. Kurumsal mimarinin son sürümü web ortamında düzenli olarak güncellenir. BT yatırım stratejileri ile bağlantı çok sınırlıdır. İş birimleri tanımlı standartlara sınırlı seviyede bağlılık gösterir.

  Tanımlı

  Kurumsal mimari süreci, yönergeleri ile birlikte detaylı olarak tanımlıdır ve hem iş hem de BT birimlerine ilan edilmiştir. Kurumsal mimari süreçleri büyük oranda uygulanır. Fark analizi ve geçiş planları oluşturulmuştur. Bütçeleme ve yatırım süreçleri kurumsal mimari ile entegre edilmiştir. Orta kademe yöneticiler kurumsal mimari sürecinin farkındadır. Tepe yönetim aktif biçimde destekler. Kurumsal mimari ile ilgili bilgiler düzenli olarak web ortamında güncellenir. BT yatırım stratejileri kurumsal mimariye uyumlu düzenlenir. Proje portfolyolarında kar-maliyet analizi dikkate alınır.

  Gözetimli

  Kurumsal mimari süreci kurum kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Sürecin performans göstergeleri ölçümlenmektedir. Kurumsal mimari dokümantasyonu düzenli olarak güncellenir. İş süreçleri, veri, uygulama ve teknoloji mimarileri tüm standartları ile birlikte tanımlıdır. Bütçe ve yatırımlar kurumsal mimari çalışmalarından alınan güncel geri bildirimler ışığında düzenlenmektedir. Orta kademe yöneticiler kurumsal mimari sürecinin aktif katılımcılarıdır. Kurumsal mimari tüm kurum genelinde kabul görmüştür. Tüm planlı BT yatırımları kurumsal mimari tarafından yönlendirilir ve yönetilir.

  Optimize

  Kurumsal mimari süreci sürekli iyileştirilir, performans ölçütleri optimize edilerek iş kararları bu doğrultuda verilir. İş birimlerinin tamamı kurumsal mimari sürecinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunur. İş veya BT ile ilgili alınan her kararda kurumsal mimari dokümanlarından yararlanılır. Bütün BT yatırımları kurumsal mimari tarafından yönlendirilir ve yönetilir.

  İÇERİK

  • Bilgi kaynaklarının belirlenmesi
  • Konu uzmanları ile mülakatların yapılması, aşamalara yönelik bilgilerin toplanması ve incelenmesi
  • Sınırlı
  • Gelişmekte
  • Tanımlı
  • Gözetimli
  • Değerlendirme ve raporlama

  FORMAT | ASSESS

  Değerlendirme hizmetinin verilebilmesi için öncelikle bir çalışma grubu belirlenir. Kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda değerlendirme servisi sunulur.

  keyboard_arrow_up