İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş süreçleri yönetimi disiplininde süreçler, müşterilere katma değerli ürün ve hizmetler sunulması amacıyla keşfedilmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi gereken stratejik varlıklar olarak değerlendirir. Bu bakış açısında süreç-strateji uyumu, modelleme, ölçüm, analiz, iyileştirme, kültürel değişim ve teknoloji kullanımı gibi yetenekler ön plana çıkar. Sunulan danışmanlık hizmeti, kurum yöneticilerinin, iş süreçleri yönetim yaklaşımını, “süreç tabanlı düşünce” olarak ifade edebileceğimiz yetenekler kümesine sahip olacak şekilde yerleştirmeleri konusunda yönlendirici ve destekleyicidir.

  Bir kurumda iş süreçleri yönetimi disiplinini yerleştirirken süreçlerin sürekli gelişimini amaçlayan bir yaklaşım uygulanmalıdır. Günümüzde iş süreçleri yönetimini kurumun işleyen bir parçası haline getirmek için değişik bakış açıları ile oluşturulmuş çeşitli iş süreçleri yönetim modelleri mevcuttur. Bu modeller arasında yer alan İş Süreçleri Yönetimi Yaşam Döngüsü Modeli, iş süreçleri yönetimini aşamalar dahilinde tanımlayan ve kurumlarda bu aşamalara yönelik girişimlerin nasıl organize olabileceğini gösteren bir yönetim modelidir.

  İş Süreçleri Yönetimi Yaşam Döngüsü Modeli

  Yaşam döngüsü modelinin altı ana aşaması mevcuttur. Bunlar, süreçlerin belirlenmesi, ortaya çıkarılması, analizi, yeniden tasarlanması, uygulanması ve izlenerek kontrol altında tutulması aşamalarıdır.

  Yaşam döngüsü modelinin temelinde yatan yöntemlerin başında süreç modelleme gelir. Süreç modelleme bir sürecin nasıl işlediğini somutlaştıran, süreçlerin kapsamını, tetikleyicileri, aktiviteleri ve bağlantılarını, süreç performans ölçütlerini tanımlayan, ortak bir hedef için farklı kaynakların süreç boyunca ne şekilde kullanıldığını gösteren bir analiz tekniğidir. Bahsedilen parçalar belirlenerek dokümante edildiğinde süreçlerin halihazırda nasıl işlediği incelenebilir hale gelir.

  İncelemenin amacı gelişim ve değişimi sağlayacak tasarımı belirlemektir. Önemli olan tasarlanan sürecin var olana göre iyileştirilmiş ve amacına uygun olarak etkin ve verimli işletilebilecek olmasıdır. Sistemin işleyişini izleyip sonuçları süreç modeli üzerinden denetleme olanağı sunan simülasyon tekniği ile, tasarlanan sürecin zaman ve kaynak açısından etkinliği ve verimliliğini ölçümlemek mümkündür. Bu çalışma tek seferlik değildir, tekrarlanarak sonuçta kabul edilebilir bir tasarım oluşturulana kadar devam eder.

  Uygulamada farklılaşma doğaldır

  Beklendiği üzere yaşam döngüsünde tanımlanan tüm aşamalar ideal bir düzlemde ilerlemez, döngünün tamamlanmadığı durumlar da söz konusu olabilir. Örneğin bir kurum sadece süreçleri dokümante etmek isteyebilir, henüz yeniden tasarlama olgunluğuna erişmemiş veya başka nedenlerle tercih etmemiş olabilir. Buna rağmen yaşam döngüsü modeli, işlemlerin birbirleri ile ilişkilerini açıklığa kavuşturmak ve süreç yönetimine bütünsel katkısını göstermek için yardımcıdır.

  Bu yeni yaklaşımın tümüyle uygulanması kurumdan kuruma farklılık gösteren bir süre alacaktır. Önemli olan kurumun “fonksiyonel” (görev ve uzmanlık) bakış açısı yerine “süreç bazlı” (aktiviteler ve katma değer) bakış açısına adapte olabilmesidir. Bu değişimi uygulamak için kurum, öncelikle iş süreçleri yönetimi kapsamında eğitilmiş bir süreç iyileştirme takımı kurmalıdır. Daha sonra bu takım elemanları süreç iyileştirme projelerinde yer almalı ve kademeli olarak süreç odaklı dönüşümü sağlamak için bu disiplini proje bazında sürekli olarak uygulamalıdır.

  Sunulan danışmanlık hizmeti iş süreçleri yönetim yaşam döngüsünün her aşamasında gerekli yönlendirmelerin yapılması ve gereken noktalarda gerek yöntem kullanımı gerekse değerlendirme desteği verilmesini kapsar. Bununla birlikte her aşamada hazırlanan çıktılar kullanılarak değerlendirme ve raporlama yapılır.

  İÇERİK

  • Çalışma katılımcılarının belirlenmesi
  • Çalışmaya ilişkin ön bilgilerin toplanması ve incelenmesi
  • Çalışma kapsamının belirlenmesi ve detay çalışma takviminin hazırlanması
  • İş süreçleri yönetim yaşam döngüsünün her aşamasında gerekli yönlendirmelerin yapılması ve gerçekleştirilmesine destek verilmesi
  • Raporlama ve değerlendirme

  FORMAT | CONSULT

  Danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için öncelikle bir çalışma grubu belirlenir. İş süreçleri yönetimi çalışmaları ile ilgili sorumluluklar gerekli roller ve/veya departmanlara atanır. Bunun ertesinde kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda, iş süreçleri yönetimi yaşam döngüsü boyunca gereksinim duyulan tüm adımlarda danışmanlık servisi sunulur.

  keyboard_arrow_up